Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2024

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 26.4.2024 klo 12.00 Jyväskylän Paviljongissa osoitteessa Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen oli osakkeenomistajalla, joka oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet oli merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, oli rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi 3.4.2024 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka halusi osallistua yhtiökokoukseen, tuli ilmoittautua viimeistään 18.4.2024 klo 12.00, mihin mennessä ilmoittautumisen oli oltava perillä.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen on päättynyt.

A. Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.keskisuomalainen.com. Sähköiseen ilmoittautumiseen tarvittiin osakkeenomistajan suomalainen henkilö- tai y-tunnus sekä osakkeenomistajan vahva tunnistautuminen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen on päättynyt

B. Sähköpostin tai postin kautta. Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tuli toimittaa yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Keskisuomalainen Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tuli ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus. Osakkeenomistajien Keskisuomalainen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tuli kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja sähköiseen ilmoittautumiseen liittyen oli saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkipäivisin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla oli oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2024. Osallistuminen edellytti lisäksi, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsottiin ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuttaneet oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotettiin pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tuli ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka halusi osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asiasta oli saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja sai osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen oli esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen oli muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi oli saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Mikäli osakkeenomistaja osallistui yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustivat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, oli ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydettiin toimittamaan postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Keskisuomalainen Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tuli huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen välityksellä

Osakkeenomistajien oli mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen olivat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com yhtiökokouspäivänä.

5. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla oli yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja oli voinut esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 18.4.2024 asti myös sähköpostitse osoitteeseen tai postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä. Yhtiön johto vastasi tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan oli kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuttaneet oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiöllä oli kokouskutsun päivänä 27.3.2024 yhteensä 5 463 528 A-sarjan osaketta, jotka tuottivat 5 463 528 ääntä ja 4 578 940 K-sarjan osaketta, jotka tuottivat 91 578 800 ääntä. Osakkeiden kokonaislukumäärä oli 10 042 468 kappaletta ja kokonaisäänimäärä oli 97 042 328 ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouksen asialista, asialistalla olevat päätösehdotukset, kokouskutsu sekä palkitsemispolitiikka ovat olleet saatavilla Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Yhtiön tilikauden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä toimielinten palkitsemisraportti sisältyvät Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomukseen 2023, joka on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com.

Yhtiökokousaineisto

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2023

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 26.4.2023 klo 12.00 alkaen Jyväskylän Paviljongissa osoitteessa Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä.

1. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialista, yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, kokouskutsu, yhtiön vuosikertomus vuodelta 2022, mikä sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- & ohjausjärjestelmästä ja toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 sekä yhtiökokouksessa 2020 vahvistettu palkitsemispolitiikka ovat olleet saatavilla Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on ollut nähtävillä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com 9.5.2023 alkaen.

2. Ohjeita kokoukseen osallistujille

2.1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen oli osakkeenomistajalla, joka oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet oli merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, oli rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi 5.4.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka halusi osallistua yhtiökokoukseen, tuli ilmoittautua viimeistään 17.4.2023 klo 14.00, mihin mennessä ilmoittautumisen oli oltava perillä. Yhtiökokoukseen oli mahdollista ilmoittautua:

a) Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.keskisuomalainen.com. Sähköiseen ilmoittautumiseen tarvittiin osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero, suomalainen henkilö- tai Y-tunnus sekä osakkeenomistajan vahva tunnistautuminen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tästä siirryt Euroclear Finlandin järjestelmään

 

b) Sähköpostin tai postin kautta. Sähköpostitse osoitteeseen  tai postin kautta osoitteessa Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tuli ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus. Osakkeenomistajien Keskisuomalainen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytettiin vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tuli kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2.2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla oli oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.4.2023. Osallistuminen edellytti lisäksi, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.4.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsottiin ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuttaneet oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotettiin pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tuli ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka halusi osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asiasta on ollut saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja sai osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen oli esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen oli muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi oli saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Mikäli osakkeenomistaja osallistui yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustivat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, oli ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydettiin toimittamaan postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen  ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tuli huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

4. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä oli suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla oli yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja oli voinut esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 19.4.2023 asti myös sähköpostitse osoitteeseen  tai postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä. Yhtiön johto olisi vastannut tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan oli kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuttaneet oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiöllä oli kokouskutsun päivänä 24.3.2023 yhteensä 5 446 811 A-sarjan osaketta, jotka tuottivat 5 446 811 ääntä ja 4 595 657 K-sarjan osaketta, jotka tuottivat 91 913 140 ääntä. Osakkeiden kokonaislukumäärä oli 10 042 468 kappaletta ja kokonaisäänimäärä oli 97 359 951 ääntä. Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeita.

Yhtiökokousaineisto

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2022

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 28.4.2022 klo 11.00 Keskisuomalainen Oyj:n pääkonttorissa, Aholaidantie 3, Jyväskylä.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet olivat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidettiin vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen tavoin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Väliaikainen laki mahdollisti kokouksen järjestämisen ennakoitavalla tavalla niin, että osakkeenomistajilla oli yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen. Kokouksen järjestäminen ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla rajoitti myös koronaviruspandemian leviämistä ja varmisti yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden.

Varsinaista yhtiökokousta oli mahdollista seurata webcast-lähetyksenä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Webcast-lähetyksen kautta ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää, eikä kokousta webcast-lähetyksenä seuraavien osakkeenomistajien katsottu osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen, elleivät he olleet äänestäneet ennakkoon.

OSAKASLUETTELOON MERKITTY OSAKKEENOMISTAJA

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen oli osakkeenomistajalla, joka oli rekisteröity 14.4.2022 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet oli merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, oli rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja oli voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkoivat 6.4.2022 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka halusi osallistua yhtiökokoukseen, tuli ilmoittautua ja äänestää ennakkoon viimeistään 19.4.2022 klo 12.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten oli oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsottu osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 6.4.2022 klo 12.00-19.4.2022 klo 12.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com

Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen tapahtui Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä, mihin tarvittiin osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero, suomalainen henkilö- tai Y-tunnus sekä osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tästä siirryt Euroclear Finlandin järjestelmään

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja oli voinut toimittaa ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen viimeistään 19.4.2022 klo 12.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten oli oltava perillä.

Jos osakkeenomistaja osallistui yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse yhtiölle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsottiin ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenivät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ja tiedot olivat perillä ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja sai osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen oli esitettävä päivätty valtakirja tai hänen oli muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistui yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustivat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, oli ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edusti osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydettiin toimittamaan postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen . Valtakirjojen oli oltava perillä viimeistään 19.4.2022 klo 12.00 ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättyessä.

Osakkeenomistajan asiamiehen oli ilmoittauduttava ja äänestettävä ennakkoon. Osakkeenomistajan asiamies oli voinut toimittaa ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen viimeistään 19.4.2022 klo 12.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten oli oltava perillä.

Osakkeenomistajan asiamiehellä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan sekä ennakkoäänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsottiin ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenivät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Osakkeenomistajien ja asiamiesten Euroclear Finland Oy:lle ja Keskisuomalainen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Keskisuomalainen Oyj:n henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Keskisuomalainen Oyj:n varsinaista yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Osakkeenomistajaa pyydetään huomioimaan, että sähköpostitse tehtävässä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä ilmoittautuja toimittaa henkilötietoja omalla vastuullaan mahdollisesti suojaamattoman yhteyden välityksellä.

HALLINTAREKISTERÖIDYN OSAKKEEN OMISTAJA

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla oli oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.4.2022. Osallistuminen edellytti lisäksi, että hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 25.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsottiin ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotettiin pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tuli ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

MUUT OHJEET JA TIEDOT

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön osakkeista, oli oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen 4.4.2022 klo 12.00 mennessä, jolloin vastaehdotusten tuli olla perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien oli esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otettiin käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla oli oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omisti yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei otettu käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäivät ottamatta huomioon.

Osakkeenomistaja oli voinut esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen 11.4.2022 klo 12.00 mennessä, jolloin kysymysten tuli olla perillä. Yhtiö julkaisi 14.4.2022 tällaiset osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin verkkosivuillaan www.keskisuomalainen.com. Kysymysten tekemisen edellytyksenä oli, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuttaneet oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Varsinaista yhtiökokousta oli mahdollista seurata webcast-lähetyksenä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Webcast-lähetyksen kautta ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää, eikä kokousta webcast-lähetyksenä seuraavien osakkeenomistajien katsottu osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen, elleivät he olleet äänestäneet ennakkoon.

Webcast-lähetys järjestettiin vain, mikäli sen tekninen toteuttaminen oli mahdollista ja se voitiin järjestää annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. Yhtiö ei vastannut lähetyksen toimivuudesta tai yhteensopivuudesta erilaisten laitteiden kanssa. Lisätietoja ja ohjeita webcast-lähetyksen seuraamisesta oli saatavilla ennen yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com.

Yhtiöllä oli kokouskutsun päivänä 25.3.2022 yhteensä 5 403 682 A-sarjan osaketta, jotka tuottivat 5 403 682 ääntä ja 4 638 786 K-sarjan osaketta, jotka tuottivat 92 775 720 ääntä. Osakkeiden kokonaislukumäärä oli 10 042 468 kappaletta ja kokonaisäänimäärä oli 98 179 402 ääntä. Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeita.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Varsinaisen yhtiökokouksen asiakirjat ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com seuraavasti:

  • 25.3.2022 Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä kokouskutsu
  • 30.3.2022 Vuosikertomus 2021, mikä sisältää yhtiön tilikauden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja toimielinten palkitsemisraportin sekä yhtiökokouksessa 2020 vahvistettu palkitsemispolitiikka
  • 6.4.2022 Yhtiökokouksen asialistaan liittyvät ennakkomateriaalit
  • 14.4.2022 Osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin
  • 12.5.2022 mennessä Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokousaineisto

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.4.2021

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 30.4.2021 klo 11.00 alkaen Keskisuomalainen Oyj:n pääkonttorissa, Aholaidantie 3, Jyväskylä.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet olivat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus oli päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä oli tarpeen yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla niin, että osakkeenomistajilla oli yhtäläiset mahdollisuudet osallistua yhtiökokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen.

Yhtiökokousta oli mahdollista seurata webcast-lähetyksenä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Webcast-lähetyksen kautta ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää, eikä kokousta webcast-lähetyksenä seuraavien osakkeenomistajien katsottu osallistuvan yhtiökokoukseen, elleivät he olleet äänestäneet ennakkoon.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com seuraavasti

  • 26.3.2021 varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu sekä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset
  • 1.4.2021 yhtiön vuosikertomus vuodelta 2020, mikä sisältää tilikauden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2020 ja yhtiökokouksessa 29.5.2020 vahvistettu palkitsemispolitiikka
  • 8.4.2021 muut varsinaisen yhtiökokouksen asialistaan liittyvät ennakkomateriaalit
  • 12.5.2021 varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

 

Yhtiökokousaineisto

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2019

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2014

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin huhtikuun 29. päivänä 2014 klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wivi-auditoriossa osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä.

Yhtiökokousaineisto

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2013

Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2013 alkaen klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wiviauditoriossa, osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä.

Yhtiökokousaineisto

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.4.2012

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin huhtikuun 27. päivänä 2012 klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wivi-auditoriossa osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä.

Yhtiökokousaineisto

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2011

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin huhtikuun 29. päivänä 2011 klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wivi-auditoriossa osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä.

Yhtiökokousaineisto

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2010

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin huhtikuun 29. päivänä 2010 klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wivi-auditoriossa osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä.

Yhtiökokousaineisto

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2009

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin huhtikuun 29. päivänä 2009 klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wivi-auditoriossa osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä.

Yhtiökokousaineisto