Vastuullisuuden johtaminen

Keskisuomalainen Oyj:n vastuullisuustyöstä vastaa yhtiön toimitusjohtaja. Vastuullisuustyö Keskisuomalainen-konsernissa kattaa ympäristöön kohdistuvan, sosiaalisen, hallinnollisen ja taloudellisen (ESG) sekä mediatoimialalle ominaisen näkökulman. Vastuullisuustyössä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä huomioidaan sidosryhmien odotukset. Vastuullisuuden toteutumista konsernissa ohjaavat ylimmän johdon hyväksymät periaatteet ja ohjeistukset. Vastuullisuudesta raportoidaan kansallisten raportointivaatimusten mukaisesti. Keskisuomalainen-konserni on raportoinut vuosikertomuksessa 2022 vastuullisuusraportin GRI-sisältöindeksissä olevat tiedot ajalta 1.1-31.12.2022 viittaamalla GRI-standardeihin. Keskisuomalainen-konserni on myös tarkastellut toimintaansa EU-taksonomian vaatimalla tavalla. EU-taksonomia on EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteita merkittävästi edistävien sijoituskohteiden luokitusjärjestelmä, johon kytkeytyy myös raportointivelvollisuus. Taksonomiatiedot ovat luettavissa vuosikertomukseen 2022 sisältyvästä hallituksen toimintakertomuksesta. Raportointi on toteutettu muiden kuin taloudellisten tietojen raportointidirektiivin mukaisesti. Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on käsitellyt Keskisuomalainen-konsernin vastuullisuuden johtamismallin.

Vastuullisuustyö Keskisuomalainen-konsernissa

 • Keskisuomalainen Oyj:n ylin johto on vastuullisuustyön takana, tukee sitä sekä toimii esimerkkinä.
 • Vastuullisuuden suunnittelulle ja toimeenpanon johtamiselle on Keskisuomalainen-konsernissa nimetty vastuuhenkilö, jolla on ylimmän johdon mandaatti sekä riittävät resurssit.
 • Keskisuomalainen-konsernissa vastuullisuussääntelyä seurataan ja noudatetaan, vastuullisuus näkyy organisaation arjessa.
 • Eri toiminnoista vastaavat henkilöt tunnistavat Keskisuomalainen-konsernin merkittävimmät negatiiviset ja positiiviset ympäristö-, sosiaaliset sekä taloudelliset vaikutukset sidosryhmiin.
 • Keskisuomalainen-konsernin vastuullisuustyölle asetetaan mitattavat tavoitteet lyhyelle, keskipitkälle ja pitkälle aikavälille. Tavoitteita vasten asetetaan toimenpiteitä, joilla on selkeä vastuutus ja aikataulu. Toimenpiteitä seurataan mittareilla, jotka ovat vertailukelpoisia ja olennaisia. Asetettuja tavoitteita seurataan ja kehitetään.
 • Sidosryhmien kanssa käydään vuoropuhelua.
 • Keskisuomalainen-konsernin vastuullisuusraportoinnissa mittarit ja tavoitteet viestitään ytimekkäästi teemoittain.
 • Keskisuomalainen-konsernin vastuullisuustyön tavoitteena on, että kilpailuetua syntyy aidoista vastuullisuusteoista ja niitä koskevasta viestinnästä.

Toiminta sidosryhmien kanssa

Keskisuomalainen-konserni on vuorovaikutuksessa lukuisten eri sidosryhmien kanssa. Kehitämme toimialaamme toimien monissa journalistissa sekä markkinointialan yhdistyksissä ja liitoissa, niin paikallisissa kuin valtakunnallisissa ja kansainvälisissä. Olemme aktiivisia jäseniä esimerkiksi Medialiitossa, Uutismedian Liitossa, Suomen Markkinointiliitossa, Suomen ulkomainosliitossa sekä Graafinen Teollisuus ry:ssä. Lisäksi kuulumme Suomen Yrittäjiin ja olemme mukana useiden paikallisten kauppakamareiden toiminnassa. Keskisuomalainen-konsernin tavoitteena on vahvistaa sidosryhmäyhteistyötä ja siihen liittyvää vuoropuhelua osana vuonna 2023 tapahtuvaa vastuullisuustyön uudistusta.

Vastuullisuus Keskisuomalainen-konsernissa muodostuu neljästä teemasta, olemme

 • REILU JA VAIKUTTAVA YHTEISKUNNALLINEN TOIMIJA
 • SANANVAPAUDEN VAALIJA JA DEMOKRATIAN EDISTÄJÄ
 • YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIVA MEDIAKONSERNI
 • TASA-ARVOINEN JA VÄLITTÄVÄ TYÖNANTAJA

Lue lisää vastuullisuudesta vuosikertomuksestamme!