Vastuullisuuden johtaminen

Keskisuomalainen Oyj:n vastuullisuustyöstä vastaa yhtiön toimitusjohtaja. Vastuullisuustyö Keskisuomalainen-konsernissa kattaa sekä ympäristön, sosiaalisen että hyvän hallinnon (ESG) ja mediatoimialalle ominaisen näkökulman. Vastuullisuustyössä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä huomioidaan sidosryhmien odotukset. Vastuullisuuden toteutumista konsernissa ohjaavat ylimmän johdon hyväksymät periaatteet ja ohjeistukset.

Vastuullisuudesta raportoidaan kansallisten raportointivaatimusten mukaisesti. Keskisuomalainen-konserni on raportoinut tämän vastuullisuusraportin GRI-sisältöindeksissä olevat tiedot ajalta 1.1.–31.12.2023 viittaamalla GRI-standardeihin.

Keskisuomalainen-konserni on myös tarkastellut toimintaansa EU-taksonomian vaatimalla tavalla. EU-taksonomia on EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteita merkittävästi edistävien sijoituskohteiden luokitusjärjestelmä, johon kytkeytyy myös raportointivelvollisuus. Lue lisää taksonomiatiedoista hallituksen toimintakertomuksesta. Raportointi on toteutettu muiden kuin taloudellisten tietojen raportointidirektiivin mukaisesti.

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on hyväksynyt Keskisuomalainen-konsernin vastuullisuuden johtamismallin uudistamisen marraskuussa 2023.

VASTUULLISUUDEN JOHTAMISMALLI

Vastuullisuustyö Keskisuomalainen-konsernissa

Keskisuomalainen Oyj:n ylin johto on vastuullisuustyön takana, tukee sitä sekä toimii esimerkkinä.

Vastuullisuuden suunnittelua ja toimeenpanoa johtaa Keskisuomalainen-konsernissa vastuullisuudesta vastaava johtaja yhdessä vastuullisuuden ohjausryhmän kanssa. Vastuullisuudesta vastaavalla johtajalla on ylimmän johdon mandaatti sekä riittävät resurssit.

Keskisuomalainen-konsernissa vastuullisuussääntelyä seurataan ja noudatetaan, vastuullisuus näkyy organisaation arjessa.

Eri toiminnoista vastaavat henkilöt tunnistavat Keskisuomalainen-konsernin merkittävimmät negatiiviset ja positiiviset ympäristö-, sosiaaliset sekä taloudelliset vaikutukset sidosryhmiin.

Keskisuomalainen-konserni kehittää vastuullisuustyötään EU-lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Vuonna 2023 Keskisuomalainen-konserni toteutti EU:n kestävyysraportointidirektiivin vaatimusten mukaisen kaksoisolennaisuusanalyysin, jossa tunnistettiin konsernille olennaiset vastuullisuusaiheet. Kaksoisolennaisuusanalyysi viimeistellään vuoden 2024 aikana ja raportoidaan vaatimusten mukaisesti vuoden 2024 vastuullisuusraportissa.

Keskisuomalainen-konserni laatii kaksoisolennaisuusanalyysissa tunnistettuihin olennaisiin aiheisiin pohjautuvan vastuullisuusohjelman vuonna 2024. Ohjelmassa konsernin vastuullisuustyölle asetetaan mitattavat tavoitteet lyhyelle, keskipitkälle ja pitkälle aikavälille. Tavoitteita vasten asetetaan toimenpiteitä, joilla on selkeä vastuutus ja aikataulu. Toimenpiteitä seurataan mittareilla, jotka ovat vertailukelpoisia ja olennaisia. Asetettuja tavoitteita seurataan ja kehitetään.

Keskisuomalainen-konsernin vastuullisuustyön tavoitteena on, että kilpailuetua syntyy aidoista vastuullisuusteoista ja niitä koskevasta viestinnästä.

Toiminta sidosryhmien kanssa

Keskisuomalainen-konsernin tärkeimmät sidosryhmät ovat omistajat, oma henkilöstö, yritys- ja kuluttaja-asiakkaat, alihankintaketjun kumppanit, julkisorganisaatiot, järjestöt ja toimialaverkostot sekä paikallisyhteisöt ja yhteiskunta.  

Keskisuomalainen-konserni käy sidosryhmiensä kanssa vuoropuhelua. Vuonna 2023 sidosryhmiä osallistettiin kattavasti konsernin toteuttamassa kaksoisolennaisuusanalyysissä. Sidosryhmiä pyydettiin osana kaksoisolennaisuusanalyyysia toteutetussa kyselyssä arvioimaan Keskisuomalainen-konsernin vastuullisuustyötä ja aiheita, jotka olisivat konsernin vastuullisuustyössä olennaisia. Kyselyn toteutti Keskisuomalainen-konserniin kuuluva IRO Research. Vastaajia oli yhteensä 2 425. Vastaajina oli muiden muassa asiakkaita sekä konsernin medioiden lukijoita eri maakunnista, alihankintaketjun kumppaneita, omistajien edustajia sekä konsernin työntekijöitä.

Yhteistyötä toimialan kanssa

Kehitämme toimialaamme toimien monissa journalistissa sekä markkinointialan yhdistyksissä ja liitoissa, niin paikallisissa kuin valtakunnallisissa ja kansainvälisissä. Olemme aktiivisia jäseniä esimerkiksi Medialiitossa, Uutismedian Liitossa, Suomen Markkinointiliitossa, Suomen ulkomainosliitossa sekä Graafinen Teollisuus ry:ssä. Lisäksi kuulumme Suomen Yrittäjiin ja olemme mukana useiden paikallisten kauppakamareiden toiminnassa.

Arvonluonti

Keskisuomalainen-konserni tuottaa lehti- ja digimedioidensa kautta lukijoilleen oikeellista ja todennettua tietoa. Laadukas journalismimme tukee demokratiaa, niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Lisäksi tarjoamme markkinointiviestintä-, tutkimus-, paino- ja jakelupalveluja laajalle kumppaniverkostollemme. Konsernimme työllistää tuhansia ammattilaisia ympäri Suomea.

Vastuullisuus Keskisuomalainen-konsernissa muodostuu neljästä teemasta, olemme

  • REILU JA VAIKUTTAVA YHTEISKUNNALLINEN TOIMIJA
  • SANANVAPAUDEN VAALIJA JA DEMOKRATIAN EDISTÄJÄ
  • YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIVA MEDIAKONSERNI
  • TASA-ARVOINEN JA VÄLITTÄVÄ TYÖNANTAJA

Lue lisää vastuullisuudesta vuosikertomuksestamme!