Keskisuomalainen Oyj:n verkkopalveluiden yleiset käyttöehdot

1. Yleistä

Keskisuomalainen Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (yhdessä ”Mediakonserni Keskisuomalainen”) hallinnoimilla verkkosivuilla käytettävissä olevat palvelut, kuten verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, keskustelupalstat, verkkokaupat ja muut maksuttomat tai maksulliset palvelut muodostavat alla olevissa käyttöehdoissa (jäljempänä ”Käyttöehdot”) tarkoitetut verkkopalvelut (jäljempänä ”Verkkopalvelu”). Verkkopalvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy ja noudattaa Käyttöehtoja, erillisissä maksuttomissa tai maksullisissa palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia erityisehtoja sekä Verkkopalvelun kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolten tarjoamien palvelujen käyttöehtoja. Verkkopalvelut on tarkoitettu ainoastaan käyttäjien henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti ilmoiteta tai sovita.

2. Käyttäjän ja Mediakonserni Keskisuomalaisen välinen Verkkopalvelun käyttösopimus

Käyttämällä yllä määriteltyjä Verkkopalveluja sitoudut noudattamaan kulloinkin käyttöhetkellä voimassa olevia Käyttöehtoja. Yksittäisten palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja/tai erillisten palvelukohtaisten ehtojen hyväksymistä näiden Käyttöehtojen lisäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä sinulta voidaan pyytää erillinen suostumus käyttöehtojen noudattamiseen. Rekisteröityminen edellyttää Käyttäjältä palvelun tuottamisen kannalta tarpeellisten henkilötietojen luovutusta. Verkkopalveluihin liittyvien henkilötietojen käytön osalta pyydämme Sinua tutustumaan Mediakonserni Keskisuomalaisen tietosuojalausekkeeseen. Verkkopalveluja koskeva sopimus Käyttäjän ja Mediakonserni Keskisuomalaisen välillä syntyy, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan palveluun ja samalla hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot. Sopimus voi syntyä myös, kun Käyttäjä ryhtyy muulla Mediakonserni Keskisuomalaisen hyväksymällä tavalla käyttämään Verkkopalvelua.

Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Maksullisiin palveluihin sovelletaan näiden ehtojen lisäksi Mediakonserni Keskisuomalaisen tilausehtoja.

3. Keskisuomalaisen vastuu Verkkopalvelusta ja sen sisällöstä

Verkkopalvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Mediakonserni Keskisuomalainen ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Verkkopalvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Verkkopalvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Mediakonserni Keskisuomalaisella on ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Verkkopalvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Verkkopalvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

Mediakonserni Keskisuomalainen vastaa Verkkopalvelun toimituksellisen ja muun itse laatimansa sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Mediakonserni Keskisuomalainen ei etukäteen tutki tai käsittele Verkkopalveluissa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla käyttäjien esittämiä näkemyksiä, mielipiteitä tai muita aineistoja. Mediakonserni Keskisuomalainen vastaa näiltä osin ainoastaan epäasialliseksi tai lain vastaiseksi osoittautuvan aineiston poistamisesta Verkkopalvelusta.

Verkkopalvelu sisältää linkkejä myös ulkopuolisiin, kolmannen osapuolen hallinnoimiin verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia palveluehtoja. Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä, palveluista tai sivustojen toiminnallisuudesta.

4. Oikeudet Verkkopalveluun ja sen sisältöön

Verkkopalvelujen sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Verkkopalveluissa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, ja iskulauseet voivat olla suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain ja kansainvälisten sopimusten perusteella. Verkkopalveluiden ja niiden sisältämän aineiston omistus- ja immateriaalioikeudet ovat joko Mediakonserni Keskisuomalaisella tai mahdollisilla kolmansilla tahoilla.

Käyttäjä ei saa Verkkopalveluihin muita oikeuksia kuin oikeuden käyttää palveluja henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti. Käyttäjä ei saa, lukuun ottamatta omaa aineistoaan, valmistaa Verkkopalveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti ilman Mediakonserni Keskisuomalaisen tai muun oikeudenhaltijan kirjallista lupaa tai lain pakottavien säännösten sen salliessa.

Mediakonserni Keskisuomalainen pidättää kaikki oikeudet Verkkopalvelun sisällön käyttöön tekstin- ja tiedonlouhinnassa tekijänoikeuslain 13 b § 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Käyttäjä ei saa käyttää automaattisia järjestelmiä (kuten ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) tietojen keräämiseksi, lukemiseksi tai kappaleiden valmistamiseksi Verkkopalvelusta, sen sisällöstä tai niiden osista, mukaan lukien mutta rajoittumatta tekstin- ja tiedonlouhintaa, koneoppimista, tekoälyn kehittämistä, algoritmin kouluttamista taikka Verkkopalvelun tai sen sisältöjen yleisön saataviin saattamista varten ilman Mediakonserni Keskisuomalaisen etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Käyttäjä ei saa syöttää myöskään Verkkopalvelun sisältöjä mihinkään tekoälypohjaiseen tai muuhunkaan työkaluun tai palveluun, joka varaa oikeuksia hyödyntää syötettyjä sisältöjä omaan tai kolmansien käyttöön, esimerkiksi työkalun kehittämis- tai koulutustarkoituksiin. Mediakonserni Keskisuomalaisen Verkkopalveluja tai sisältöjä ei saa ilman Mediakonserni Keskisuomalaisen etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta hyödyntää millään edellä kuvatulla tai muullakaan tavalla kaupallisen tai ei-kaupallisen palvelun, esimerkiksi sisältöä tuottavan tekoälysovelluksen, tarjoamiseksi.

Mediakonserni Keskisuomalainen ja muut oikeudenhaltijat voivat myöntää Käyttäjille sisällön käyttöoikeuksia esim. Creative Commons -lisenssillä. Tällöin käyttöoikeuksien laajuus ja muut käytön ehdot määritellään ao. sisällön yhteydessä Verkkopalvelussa. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Verkkopalveluihin saamaansa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Mediakonserni Keskisuomalaisen kirjallista suostumusta.

5. Käyttäjän toimittama aineisto

Osassa Verkkopalveluista Käyttäjälle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen Mediakonserni Keskisuomalaiselle tai aineiston julkaisemiseen Verkkopalvelussa itse. Mediakonserni Keskisuomalainen ei tarkasta Käyttäjän lähettämää aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. Mikäli Käyttäjä lähettää Mediakonserni Keskisuomalaiselle aineistoa, tai tallentaa tai muutoin levittää Verkkopalveluiden kautta aineistoa, Käyttäjän tulee varmistaa, että aineisto ei sisällä mitään lakien vastaista, oikeuksia loukkaavaa tai muutoin sopimatonta materiaalia, ja että aineisto on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa, eikä myöskään sisällä viruksia tai muita haittaa aiheuttavia ominaisuuksia.

Mikäli Käyttäjä toimittaa Verkkopalveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjällä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähetettyyn materiaaliin eli Käyttäjä on itse kuvannut tai muutoin luonut lähetetyn materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Käyttäjälle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa. Käyttäjä vakuuttaa myös, että Käyttäjä ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Käyttäjällä tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Mediakonserni Keskisuomalainen voi hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Käyttäjän tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus.

Käyttäjän Verkkopalveluihin tallentama tai palveluiden avulla levittämä aineisto ei edusta Mediakonserni Keskisuomalaisen mielipidettä tai osoita Mediakonserni Keskisuomalaisen kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

Käyttäjä antaa Mediakonserni Keskisuomalaiselle oikeuden julkaista Verkkopalveluihin lähetetty tai tallennettu aineisto kokonaan tai osittain, tai hyvän journalistisen tavan mukaisesti muutettuna Verkkopalveluissa ja Mediakonserni Keskisuomalaisen hallitsemissa lehdissä ja/tai liittää aineistoa johonkin toiseen tuottamaansa aineistoon tai palveluun. Käyttäjä hyväksyy sen, että Mediakonserni Keskisuomalainen ei maksa edellä määritellyistä Käyttäjän aineistojen julkaisemisista palkkiota tai muuta korvausta, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Käyttäjä vastaa sekä Mediakonserni Keskisuomalaista että kolmansia osapuolia kohtaan siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kenenkään tai minkään tahon tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se sisällä mitään lain vastaista, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta materiaalia. Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa levittämänsä aineiston sisällöstä.

Mediakonserni Keskisuomalaisella on oikeus poistaa Käyttäjän viestejä tai viestiketjuja keskustelupalstalta tai kommenttikentistä, kun Käyttäjä rikkoo lakia tai hyvää tapaa taikka Mediakonserni Keskisuomalaisella on muutoin perusteltu syy toimenpiteeseen. Mediakonserni Keskisuomalaisella on oikeus luovuttaa Käyttäjän henkilötietoja tai lähetettyyn viestiin liittyviä tunnistetietoja viranomaisille viranomaisen lainsäädäntöön perustuvan pyynnön mukaisesti.

6. Vastuunrajoitus

Mediakonserni Keskisuomalainen tarjoaa Verkkopalvelut yksittäisine palveluineen ja mahdollisine tuotteineen ”sellaisina kuin ne ovat” ja ”siten kuin ne ovat saatavilla”, ilman erityistakuita. Mediakonserni Keskisuomalainen ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Verkkopalvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista tai Palvelun taikka sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa välillisistä vahingoista taikka vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Mediakonserni Keskisuomalaisen vastuu on rajoitettu virheellisen Verkkopalvelun uudelleen toimittamiseen. Maksullisen Verkkopalvelun osalta Mediakonserni Keskisuomalaisen vastuu vahingoista rajoittuu aina enintään vahingon kohteena olevasta maksullisesta Verkkopalvelusta vahingon ajalta Käyttäjän maksaman maksun määrään.

Verkkopalvelun hyödyntäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla. Mikään tässä sopimuksessa ei kuitenkaan rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia. Käyttäjä vastaa omalle tietojärjestelmälleen aiheutuvasta vahingosta, joka johtuu sisällön lataamisesta Verkkopalvelusta (mukaan lukien mahdolliset virukset).

Verkkopalvelua koskevissa ongelmatilanteissa pyydämme Käyttäjää ottamaan yhteyttä Mediakonserni Keskisuomalaisen asiakaspalveluun.

7. Maksulliset palvelut

Mediakonserni Keskisuomalaisen Verkkopalvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin maksullisen palvelun yhteydessä ilmoitetaan sen hinnat ja maksuehdot. Mediakonserni Keskisuomalainen voi muuttaa Verkkopalveluihin sisältyvien yksittäisten palvelujen hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin ilmoittamalla siitä selkeästi palvelun yhteydessä. Käyttäjän oikeuksista hinnanmuutoksen yhteydessä sovitaan tarkemmin palvelun omissa ehdoissa. Kulloinkin voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat nähtävissä kunkin palvelun verkkosivustolta.

Mediakonserni Keskisuomalaisella on oikeus tarkistaa Käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen palveluun. Mediakonserni Keskisuomalaisella on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua. Mediakonserni Keskisuomalaisella on oikeus estää Käyttäjän pääsy maksullisiin Verkkopalveluihin, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta maksumuistutuksesta huolimatta.

9. Käyttäjän vahinkovastuu

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Mediakonserni Keskisuomalaiselle näiden Käyttöehtojen tai mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Käyttäjä on vastuussa Mediakonserni Keskisuomalaiselle ilmoittamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta sekä velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista. Käyttäjän ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös Käyttäjän tunnistamiseen mm. salasanojen hallinnoinnissa. Mikäli jokin Verkkopalvelun yksittäisistä palveluista edellyttää käyttäjäkohtaisten tunnusten ja salasanojen käyttämistä, Käyttäjä on vastuussa tunnusten ja salasanojen huolellisesta säilyttämisestä siten, että ne eivät päädy kenenkään kolmannen osapuolen käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista toimista, jotka tehdään oikealla tunnuksella ja salasanalla ao. palvelussa. Mikäli Käyttäjä huomaa ja tai epäilee, että hänen tunnuksiaan ja salasanojaan käytetään luvatta, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä Mediakonserni Keskisuomalaiselle. Mediakonserni Keskisuomalainen suosittelee luottamuksellisuuden varmistamiseksi, että Käyttäjä vaihtaa salasanansa sopivin väliajoin.

10. Muut ehdot

Näihin Verkkopalvelun Käyttöehtoihin, ja yksittäisten palveluiden erityisehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluratkaisuun ei päästä, ratkaistaan riidat ensiasteena Keski-Suomen käräjäoikeudessa, Suomen lakia soveltaen.

Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Keskisuomalaista vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös mahdollisuus viedä erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan kuluttaja-asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

11. Käyttöehtojen voimassaolo ja muutokset

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa 30.10.2023 alkaen toistaiseksi. Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Mediakonserni Keskisuomalaisen ylläpitämiin Verkkopalveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita.

Mediakonserni Keskisuomalainen voi muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Verkkopalvelussa. Keskisuomalaisella on oikeus harkintansa mukaisesti rajoittaa Verkkopalveluihin pääsyä tai lopettaa Verkkopalveluiden tuottaminen kokonaan tai osittain, noudattaen kuitenkin Käyttäjän kanssa esim. maksullisista palveluista tekemiään sopimuksia.

12. Yhteystiedot

Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä palvelukohtaiseen asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyvät kunkin Verkkopalvelun Internet-sivuilta. Käyttäjä voi ottaa yhteyttä myös:

Keskisuomalainen Oyj / Asiakaspalvelu

Puhelin: 014 622 000

Käyntiosoite: Aholaidantie 3, Jyväskylä

Postiosoite: PL 159, 40101 Jyväskylä