Vastuullista ja laadukasta paikallista journalismia

Keskisuomalainen-konserni on Suomen suurin paikallisten uutisten tuottaja. Teemme riippumatonta, luotettavaa ja vastuullista paikallisjournalismia 100 median voimin. Vahvistamme demokratiaa seuraamalla tarkasti niin paikallista kuin valtakunnallista päätöksentekoa.

Keskisuomalainen-konserni tuottaa laadukasta ja vastuullista paikallista journalismia. Vapaan median tehtävänä on demokraattisessa yhteiskunnassa olla riippumaton poliittisista päätöksentekijöistä sekä muista valtaapitävistä. Riippumaton kaupallinen media on demokratiassa tarvittaessa vallan kriitikko ja tiedon välittäjä. Samaan aikaan medialla on myönteinen rooli vahvistaa sisältöjensä avulla kehitystä sekä lisätä viihtyvyyttä ihmisten elämään.

Konsernissamme vaalitaan journalismin riippumattomuutta. Noudatamme Journalistin ohjeita, jotka toimivat joukkoviestinnän itsesääntelyn perustana Suomessa. Vaikka Journalistin ohjeet eivät ole laki eikä niitä ole tarkoitettu rikos- tai vahingonkorvausvastuun perustaksi, ovat ne osin silti tiukempia kuin joukkoviestintää ohjaavat lait.

Journalistin ohjeiden noudattamisesta Keskisuomalainen-konserniin kuuluvissa medioissa vastaavat kunkin median päätoimittajat. Journalistin ohjeita tulkitsee Julkisen sanan neuvosto (JSN). Median riippumattomuuden kannalta keskeistä on, että journalistisia sisältöjä koskevat päätökset tehdään aina journalistisin perustein, eikä päätösvaltaa luovuteta missään oloissa toimituksen ulkopuolelle.

Journalismissa sisällöllisistä valinnoista vastaa päätoimittaja, joka samalla määrittää myös median toimituksellisen linjan. Keskisuomalainen-konsernissa työskenteli vuonna 2023 yhteensä 60 (2022: 59) päätoimittajaa. Keskisuomalainen Oyj:n hallitus toimitusjohtajan esityksestä nimittää keskeisten maakuntalehtien päätoimittajat tehtäväänsä.

Keskisuomalaisen uutismediat tavoittavat ennätysmäärän digilukijoita

Keskisuomalainen-konserni on Suomen johtava paikallis- ja kaupunkilehtien kustantaja. Vuonna 2023 konsernimme digitaalisten medioiden tavoittavuus nousi uusiin ennätyslukuihin. Vuoden takaiseen Kansalliseen Mediatutkimuksen (KMT) mittaukseen verrattua Keskisuomalainen-konsernin uutismedioiden digitavoittavuus nousi 32 prosenttia. Yhteensä konsernin digitaaliset uutismediat tavoittavat viikossa 1,5 miljoonaa lukijaa ja kun laskentaan lisätään myös paperiset uutislehdet, on tavoittavuus jopa 2,2 miljoonaa lukijaa viikoittain.

Keskisuomalainen-konsernin medioiden tavoitteena on saavuttaa monipuolinen lukijakunta, joka koostuu niin eri ikäisistä kuin eri taustaisista ihmisistä. Vuoden 2023 KMT-tutkimuksen mukaan tässä on onnistuttu hyvin: Keskisuomalainen-konsernin medioiden lukijapeitto kattaa tasaisesti eri ikäryhmiä. Erityistä on se, että Keskisuomalainen-konsernin paikallisilla digiuutismedioilla tavoitetaan yhä vahvemmin nuoria lukijoita (18–25-vuotiaat). Nuorten lukijoiden määrän positiivista kasvua voidaan pitää tuloksena siitä, että Keskisuomalainen-konsernin medioissa on määrätietoisesti seurattu tarkemmin sitä, mikä nuoria kiinnostaa ja nostettu esille nuorten ääntä sekä heille olennaisia näkökulmia niin juttuaiheissa kuin haastateltavien valinnoissa.

Suomen eniten paikallisia uutisia

Konsernimme yli 49 tilattavassa lehdessä ja mediassa tehdään enemmän paikallisia uutisia kuin missään muussa mediatalossa Suomessa. Viime vuonna lehdissämme tehtiin 193 893 (2022: 185 696) paikallista juttua.

Keskisuomalainen-konsernin lehdet ovat paikkakuntansa, alueensa tai maakuntansa tärkeimpiä ja runsaimpia tiedonvälittäjiä. Konsernimme mediat pyrkivät laadukkaaseen ja luotettavaan journalismiin, jossa huomioidaan tasa-arvoisesti erilaiset viiteryhmät ja jossa nostetaan esille erilaisia näkemyksiä. Toimituksissamme kiinnitetään erityistä huomiota tasa-arvoon: valitsemme haastateltaviksi monipuolisesti ihmisiä eri yhteiskuntaluokista sukupuolisen tasa-arvon ja kattavan ikäjakauman samalla huomioiden. Journalismissamme pääsevät ääneen myös eri kulttuuritaustan omaavat ihmiset.

Viisi suurinta mediaamme ovat Helsingin Uutiset, Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Tamperelainen ja Etelä-Suomen Sanomat. Paikallisten uutisten tarjonta on tärkeää ihmisten alueellisen identiteetin muodostumisen sekä yhteisöllisyyden kannalta.
Kaikki Keskisuomalainen-konsernin mediat ovat puoluepoliittisesti sitoutumattomia.

Yksi Keskisuomalainen-konsernin maakuntalehdistä sekä samalla konsernin suurin ja maamme vanhin suomenkielinen ilmestyvä sanomalehti on Keskisuomalainen. Lehti puolustaa lisäksi yksilönvapautta sekä korostaa isänmaallisuutta, moniarvoisuutta, demokratiaa, koulutusta ja kansallisia perinteitä. Lehti edistää yritteliäisyyttä, tasa-arvoa ja maakunnan kehitystä. Näitä samoja periaatteita noudattavat myös muut Keskisuomalainen-konsernin lehdet omilla ilmestymisalueillaan.

Maakunta-, alue-, paikallis- ja kaupunkilehtien erityispiirre on pääkirjoitus, joka on osa lehden yhteiskunnallista vaikuttamista. Pääkirjoituksissa lehti instituutiona ottaa harkitusti kantaa asioihin. Juuri pääkirjoituksella kantaa ottaminen erottaa sanomalehdet radiosta ja muusta uutismediasta. Pääkirjoitus kuuluu myös digitaalisen sanomalehden ydinluonteeseen.

Pääkirjoituksella pyritään vaikuttamaan yhteiskunnan kehitykseen lehden lukijakunnan kannalta myönteisellä tavalla. Keskisuomalainen-konsernin lehdissä oli 5 267 pääkirjoitusta vuonna 2023 (2022: 5 394).

Panostamme sisältöjemme laatuun ja monipuolisuuteen myös tekemällä toimituksellista yhteistyötä maakunta- ja aluelehtiemme kesken. Verkkolehdissämme on yhteinen Uutissuomalainen-osio ja paperilehdissä puolestaan yhteiset Uutissuomalainen-sivut ja -sisällöt ja Sunnuntaisuomalainen. Tarjoamme lukijoillemme yhteissisältöinä viikoittain myös laadukkaita suomennettuja artikkeleita esimerkiksi The New York Timesista ja Frankfurter Allgemeine Zeitungista.

Paikalliset uutiset edistävät demokratian toimintaa kunnissa, kaupungeissa ja koko maassa. Konsernimme lehdet seuraavat valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien toimintaa levikkialueellaan eli 123 maamme kunnassa. Lisäksi lehtemme uutisoivat aluehallinnon ja hyvinvointialueiden toiminnasta 9 maakunnassa. Näin lehdet mahdollistavat lukijoilleen demokraattisen päätöksenteon seurannan.

Vuonna 2023 panostimme erityisesti eduskuntavaaleihin liittyvään uutisointiin. Toteutimme esimerkiksi Keskisuomalaisen oman vaalikoneen ehdokkaiden vertailua varten sekä vaalitulospalvelun. Seurasimme medioissamme tarkasti myös uusien hyvinvointialueiden käynnistymistä ja tarjosimme muutoksesta kattavasti tietoa lukijoillemme.

Runsas ja monipuolinen paikallinen juttutarjonta edistää lisäksi paikallisen elinkeinoelämän ja lähiyhteisöjen vireyttä. Lehtien myönteiset jutut luovat hyvää kierrettä: uskoa alueen kehitykseen ja viihtyvyyttä ihmisten elämään.

Välitämme luotettavaa tietoa

Keskisuomalainen-konsernin medioissa ollaan huolellisia tiedon oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Oikaisemme oleelliset virheelliset asiatiedot havaittuamme virheen tai saatuamme siitä tiedon. Julkaisemme oikaisut sekä paperilehdessä että digitaalisessa uutispalvelussa. Vuonna 2023 kaikissa konsernimme lehdissä julkaistiin 1 286 (2022: 1 109) oikaisua. Oikaisut sisältävät juttujen tekstien lisäksi myös graafeihin tai kuviin liittyvät oikaisut. Tavoitteenamme on lehtikohtaisesti julkaista mahdollisimman oikeaa tietoa ja näin ollen vähentää myös oikaisujen määrää. Jos lehden toimituksen ja lukijan tai asiakkaan välille syntyy ristiriitatilanne, johon ei löydy tyydyttävää ratkaisua, ohjaamme ottamaan yhteyttä Julkisen sanan neuvostoon (JSN). Julkisen sanan neuvoston tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.

Seuraamme vuosittain Julkisen sanan neuvostoon tehtyjen kanteluiden määrää. Vuonna 2023 Keskisuomalainen-konsernin medioita koskien tehtiin yhteensä 11 kantelua, joista 9 oli langettavia ja 2 vapauttavia.

Saavutettavia uutisia ja parempaa medialukutaitoa

Sisältöjen saavutettavuus on meille tärkeä asia, ja Keskisuomalainen-konsernissa olemme tehneet sen parantamisen eteen paljon töitä. Maantieteellisesti takaamme saavutettavuutta siten, että kaikki lehtemme voi tilata mihin tahansa osoitteeseen Suomessa. Toimitamme lehtiä myös levikkialueidensa ulkopuolelle ilman, että tilaus on asiakkaalle kalliimpi.

Verkkolehdissämme olemme huomioineet saavutettavuutta esimerkiksi uutistenlukupalvelulla. Kyseinen palvelu on tarjolla osassa verkkolehdistämme, ja sen avulla uutisia voi kuunnella automaattisen lukupalvelun avulla. Digilehtiemme juttujen tekstejä voi lisäksi suurentaa zoomauksen avulla.

Keskisuomalainen-konserni haluaa osaltaan vaikuttaa siihen, että lasten ja nuorten medialukutaito pysyy yllä ja paranee. Osallistumme vuosittain koulujen ja uutismedian yhteiselle Uutisten viikolle, joka toteutetaan vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa. Viikon aikana annetaan lapsille ja nuorille työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen peilaamisen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Tarjoamme Uutisten viikolla kouluille lehtiemme näköislehdet maksutta käyttöön. Uutisten viikolla monet Keskisuomalainen-konsernin toimittajat vierailevat kouluissa. Keskisuomalainen-konsernin mediat osallistuvat myös kansainväliseen lukutaidon päivään 8. syyskuuta tarjoamalla näköislehtensä vapaasti luettavaksi.

Keskisuomalainen-konserni haluaa varmistaa, että mahdollisimman moni pääsee luotettavan ja laadukkaan journalismin äärelle. Yksi tapa varmistaa tätä on panostaa selkokielisyyteen. Selkokieli, joka on tavallista yleiskieltä yksinkertaisempaa, on helpommin ymmärrettävissä esimerkiksi ihmisille, joiden oma äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi tai vaikkapa muistisairaille tai keskittymisvaikeuksista kärsiville. Etelä-Suomen Mediaan kuuluva Vantaan Sanomat julkaisee vuonna 2022 perustettua Selkovantaalainen-lehteä, joka on Suomen ensimmäinen ilmaiseksi koteihin jaettava paikallinen ja selkokielinen kuukausilehti. Lehti kertoo selkokielellä paikallisista asioista, ihmisistä ja tapahtumista. Selkovantaalaisen hyvän vastaanoton kannustamana Keskisuomalainen-konserni tarkastelee mahdollisuutta toteuttaa myös muita vastaavia selkokielisiä mediatuotteita.

Käymme aktiivista paikallista keskustelua

Keskisuomalainen-konsernin lehtien sisällöt tehdään vuorovaikutuksessa lukijoiden ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Huolehdimme siitä, kaikki toimituksemme ovat hyvin tavoitettavissa. Otamme lukijoilta vastaan palautetta verkosta löytyvän palautelomakkeen kautta sekä lisäksi muissa kanavissa. Palautelomakkeen kautta tulevat palautteet kerätään ja tilastoidaan. Pyrimme lähtökohtaisesti vastaamaan kaikkiin meille tuleviin palautteisiin.

Mahdollistamme lehtiemme ja medioidemme kautta paikallisen keskustelun. Yleisönosastojen ja mielipidekirjoitusten kautta ihmiset voivat saattaa näkemyksiään ja ajatuksiaan laajan yleisön tietoon. Varsinkin paperilehdissämme mielipidesivut ovat erittäin luettuja. Lehdet valitsevat mielipidekirjoitukset esimerkiksi aiheen ajankohtaisuuden, kiinnostavuuden tai merkittävyyden perusteella. Lehtemme eivät julkaise kirjoituksia, joissa on kunniaa loukkaavia tai herjaavia näkemyksiä. Keskisuomalainen-konsernin lehdissä julkaistiin vuonna 2023 yhteensä 15 207 (2022: 16 010) yleisönosastokirjoitusta.

Seuraamme aktiivisesti juttujemme yhteydessä käytävää keskustelua digitaalisissa medioissamme. Digitaalisten medioidemme juttuihin liittyviä keskusteluja valvomme ennakkomoderoinnin avulla ja sen yhteydessä poistamme ennakkoon mahdolliset asiattomat tai halventavat kommentit. Sosiaalisen median kanavissamme tapahtuvia keskusteluja käymme läpi jälkiseurantana ensisijaisesti sosiaalisen median käyttäjien ilmoitusten ja mahdollisuuksien mukaan toimitusten omien huomioiden perusteella.

Mainostamme hyvän markkinointitavan mukaisesti

Keskisuomalainen-konsernin maakunta-, alue-, paikallis- ja kaupunkilehdet julkaisevat maksullisia mainoksia paperilehdissä ja digitaalisissa julkaisuissa. Mainostila on käytössä kaikelle lainmukaiselle ilmoittamiselle, ja ilmoitushintamme ovat julkisia. Olemme sitoutuneita Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskeviin periaatteisiin. Mainonnan eettinen neuvosto soveltaa Suomessa kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjä.

Toimituksellisen sisällön tekemisessä on aina ratkaisevaa toimituksellinen harkinta. Siitä vastaa viime kädessä lehden päätoimittaja. Lehtiemme päätoimittajilla on päätösvalta myös tarpeen tullen olla julkaisematta mainoksia, joiden sisältö ei ole linjassa noudattamiemme hyvän markkinointitavan periaatteiden kanssa.

Hyvän markkinointitavan periaatteiden mukaisesti emme yhdistä yksittäisten juttujen tai uutisten tekemistä ja ilmoituksia toisiinsa. Ilmoittajat voivat ostaa lehtiemme sivuille sisältömarkkinointijuttuja, jotka on merkitty Julkisen sanan neuvoston ohjeiden mukaan merkinnöin siten, että maksettu sisältö erottuu toimituksellisesta sisällöstä. Keskisuomalainen-konsernin lehdet eivät saaneet Julkisen sanan neuvostolta yhtäkään huomautusta tähän rajanvetoon liittyen vuonna 2023.

Lue lisää vastuullisuudesta vuosikertomuksestamme!