Laadukasta ja vastuullista journalismia

Keskisuomalainen-konserni on Suomen suurin paikallisten uutisten tuottaja. Teemme riippumatonta, laadukasta, luotettavaa ja vastuullista journalismia 100 median voimin. Pidämme huolta, että sisältömme ovat moniäänisiä ja saavutettavia. Vahvistamme demokratiaa seuraamalla tarkasti niin paikallista kuin valtakunnallista päätöksentekoa.

Keskisuomalainen-konserni tuottaa laadukasta ja vastuullista journalismia. Vapaan median tehtävänä on demokraattisessa yhteiskunnassa olla riippumaton poliittisista päätöksentekijöistä sekä muista valtaapitävistä. Riippumaton kaupallinen media on demokratiassa tarvittaessa vallan kriitikko ja kiusallisenkin tiedon välittäjä. Samaan aikaan medialla on myös myönteinen tehtävä vahvistaa sisältöjensä avulla kehitystä sekä lisätä viihtyvyyttä ihmisten elämään. Konsernissamme vaalitaan journalismin riippumattomuutta. Noudatamme Journalistin ohjeita, jotka toimivat joukkoviestinnän itsesääntelyn perustana Suomessa. Vaikka Journalistin ohjeet eivät ole laki eikä niitä ole tarkoitettu rikos- tai vahingonkorvausvastuun perustaksi, ovat ne osin silti tiukempia kuin joukkoviestintää ohjaavat lait. Journalistin ohjeiden noudattamisesta Keskisuomalainen-konserniin kuuluvissa medioissa vastaavat kunkin median päätoimittajat. Journalistin ohjeita tulkitsee puolestaan Julkisen sanan neuvosto (JSN). Median riippumattomuuden kannalta keskeistä on, että journalistisia sisältöjä koskevat päätökset tehdään aina journalistisin perustein, eikä päätösvaltaa luovuteta missään oloissa toimituksen ulkopuolisille. Journalismissa sisällöllisistä valinnoista vastaa aina päätoimittaja, joka samalla määrittää myös median toimituksellisen linjan. Keskisuomalainen-konsernissa työskenteli vuonna 2022 yhteensä 59 päätoimittajaa. Keskisuomalainen Oyj:n hallitus toimitusjohtajan esityksestä nimittää keskeisten maakuntalehtien päätoimittajat tehtäväänsä.

Yksi Keskisuomalainen-konsernin maakuntalehdistä sekä samalla konsernin suurin ja vanhin sanomalehti on Keskisuomalainen. Vuonna 2022 Keskisuomalaisen lukijalupaukseen sisältyi, että se puolustaa maan vanhimpana suomenkielisenä sanomalehtenä suomalaista kulttuuria, kansallista itsenäisyyttä, kansanvaltaa ja ihmisläheisyyttä. Lehti on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja edistää maakuntahenkeä sekä keskisuomalaisten asiaa. Lehti puolustaa lisäksi yksilönvapautta sekä korostaa isänmaallisuutta, moniarvoisuutta, demokratiaa, koulutusta ja kansallisia perinteitä. Näitä samoja periaatteita noudattavat myös muut Keskisuomalainen-konsernin lehdet omilla ilmestymisalueillaan. Maakunta-, alue-, paikallis- ja kaupunkilehtien erityispiirre on pääkirjoitus, joka on osa lehden yhteiskunnallista vaikuttamista. Pääkirjoituksissa lehti instituutiona ottaa harkitusti kantaa asioihin. Juuri pääkirjoituksella kantaa ottaminen erottaa sanomalehdet radiosta ja muusta uutismediasta. Pääkirjoitus kuuluu myös digitaalisen sanomalehden ydinluonteeseen. Pääkirjoituksella pyritään vaikuttamaan yhteiskunnan kehitykseen lehden lukijakunnan kannalta myönteisellä tavalla. Keskisuomalainen-konsernin lehdissä oli 5 394 pääkirjoitusta vuonna 2022. Keskisuomalainen-konsernin kaikissa medioissa ollaan huolellisia tiedon oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Oikaisemme oleelliset virheelliset asiatiedot havaittuamme virheen tai saatuamme siitä tiedon. Julkaisemme oikaisut sekä paperilehdessä että digitaalisessa uutispalvelussa. Vuonna 2022 kaikissa konsernimme lehdissä julkaistiin 1 109 oikaisua. Oikaisut sisältävät juttujen tekstien lisäksi myös graafeihin tai kuviin liittyvät oikaisut. Tavoitteenamme on lehtikohtaisesti julkaista aina mahdollisimman oikeaa tietoa ja näin ollen vähentämään myös oikaisujen määrää. Jos lehden toimituksen ja lukijan tai asiakkaan välille syntyy ristiriitatilanne, johon ei löydy tyydyttävää ratkaisua, ohjaamme ottamaan yhteyttä Julkisen sanan neuvostoon (JSN). Julkisen sanan neuvoston tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Seuraamme vuosittain Julkisen sanan neuvostoon tehtyjen kanteluiden määrää. Vuonna 2022 Keskisuomalainen-konsernin lehtiä koskien tehtiin yhteensä 2 kantelua, joista 1 oli langettavia ja 1 vapauttavia.

Suomen eniten paikallisia uutisia

Keskisuomalainen-konserni on Suomen johtava paikallis- ja kaupunkilehtien kustantaja. Konsernimme lehdet ja mediat tavoittavat Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT, 2022) mukaan viikossa yli 2,1 miljoonaa lukijaa. Konsernimme yli 70 tilattavassa lehdessä ja mediassa tehdään enemmän paikallisia uutisia kuin missään muussa mediatalossa Suomessa. Viime vuonna lehdissämme tehtiin 185 696 paikallista juttua. Keskisuomalainen-konsernin lehdet ovat paikkakuntansa, alueensa tai maakuntansa tärkeimpiä ja runsaimpia tiedonvälittäjiä. Konsernimme lehdet pyrkivät laadukkaaseen ja luotettavaan journalismiin, jossa huomioidaan tasa-arvoisesti erilaiset viiteryhmät ja jossa nousevat esille erilaiset näkemykset. Toimituksissamme kiinnitetään erityistä huomiota tasa-arvoon jutunteossa: valitsemme haastateltaviksi monipuolisesti ihmisiä eri yhteiskuntaluokista sukupuolisen tasa-arvon ja kattavan ikäjakauman samalla huomioiden. Journalismissamme pääsevät ääneen myös eri kulttuuritaustan omaavat ihmiset. Haluamme nostaa yhä enemmän esille myös nuorten ääntä ja näkökulmaa niin juttuaiheissa kuin haastateltavavalinnoissa. Panostamme sisältöjemme laatuun ja monipuolisuuteen myös tekemällä toimituksellista yhteistyötä maakunta- ja aluelehtiemme kesken. Verkkolehdissämme on yhteinen Uutissuomalainen-osio ja paperilehdissä puolestaan yhteiset Uutissuomalainen-sivut ja -sisällöt, Sunnuntaisuomalainen-sivut ja Teemasuomalainen-sivut. Tarjoamme lukijoillemme yhteissisältöinä viikoittain myös laadukkaita suomennettuja artikkeleita esimerkiksi The New York Timesista ja Frankfurter Allgemeine Zeitungista. Keskisuomalainen-konsernin digitaaliset lehdet ovat ilmestymisalueidensa nopeimpia paikallisia tiedonvälittäjiä. Yhdistämällä sekä printti- että digimediaa tavoitamme laajan ja monipuolisen lukijakunnan. Digiverkostomme profiileissa korostuvat 25-45-vuotiaat ja printtilehdissä yli 50-vuotiaat lukijat. Viisi suurinta paikallismediaamme ovat Helsingin Uutiset, Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Tamperelainen ja Etelä-Suomen Sanomat. Paikallisten uutisten tarjonta on tärkeää ihmisten alueellisen identiteetin muodostumisen sekä yhteisöllisyyden kannalta. Paikalliset uutiset myös edistävät demokratian toimintaa kunnissa, kaupungeissa ja koko maassa. Konsernimme lehdet seuraavat valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien toimintaa levikkialueellaan eli 123 maamme kunnassa. Lisäksi lehtemme uutisoivat aluehallinnon ja hyvinvointialueiden toiminnasta 9 maakunnassa. Näin lehdet mahdollistavat lukijoilleen demokraattisen päätöksenteon seurannan. Runsas ja monipuolinen paikallinen juttutarjonta edistää lisäksi paikallisen elinkeinoelämän ja lähiyhteisöjen vireyttä. Lehtien myönteiset jutut luovat hyvää kierrettä: uskoa alueen kehitykseen ja viihtyvyyttä ihmisten elämään.

Saavutettavampaa journalismia ja parempaa medialukutaitoa

Sisältöjen saavutettavuus on meille tärkeä asia, ja Keskisuomalainen-konsernissa olemme tehneet sen parantamisen eteen paljon töitä. Maantieteellisesti takaamme saavutettavuutta siten, että kaikki lehtemme voi tilata mihin tahansa osoitteeseen Suomessa. Toimitamme lehtiä siis myös levikkialueidensa ulkopuolelle ilman, että tilaus on asiakkaalle kalliimpi. Verkkolehdissämme olemme huomioineet saavutettavuutta esimerkiksi uutistenlukupalvelulla. Kyseinen palvelu on ollut tarjolla osassa verkkolehdistämme, ja sen avulla uutisia on voinut myös kuunnella tarjottavan automaattisen lukupalvelun avulla. Digilehtiemme juttujen tekstejä voi lisäksi suurentaa zoomauksen avulla. Keskisuomalainen-konserni haluaa osaltaan vaikuttaa siihen, että lasten ja nuorten medialukutaito pysyy yllä ja paranee. Tarjoamme maksuttomat näköislehdet kaikista konsernimme julkaisuista kaikkien suomalaisten koulujen käyttöön. Lisäksi osallistumme vuosittain koulujen ja uutismedian yhteiselle Uutisten viikolle. Vuoden alussa järjestettävän viikon aikana annetaan lapsille ja nuorille työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen peilaamisen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Uutisten viikolla monet Keskisuomalainen-konsernin toimittajat vierailevat kouluissa.

Käymme aktiivista paikallista keskustelua

Keskisuomalainen-konsernin lehtien sisällöt tehdään vuorovaikutuksessa lukijoiden ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Huolehdimme siitä, kaikki toimituksemme ovat hyvin tavoitettavissa. Otamme lukijoilta vastaan palautetta verkosta löytyvän palautelomakkeen kautta sekä lisäksi monissa eri kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa. Palautelomakkeen kautta tulevat palautteet kerätään ja tilastoidaan. Pyrimme lähtökohtaisesti vastaamaan kaikkiin meille tuleviin palautteisiin. Mahdollistamme lehtiemme ja medioidemme kautta paikallisen keskustelun. Yleisönosastojen ja mielipidekirjoitusten kautta ihmiset voivat saattaa näkemyksiään ja ajatuksiaan laajan yleisön tietoon. Varsinkin paperilehdissämme mielipidesivut ovat erittäin luettuja sisältöjä. Lehdet valitsevat mielipidekirjoitukset esimerkiksi aiheen ajankohtaisuuden, kiinnostavuuden tai merkittävyyden perusteella. Lehtemme eivät julkaise kirjoituksia, joissa on kunniaa loukkaavia tai herjaavia näkemyksiä. Keskisuomalainen-konsernin lehdissä julkaistiin vuonna 2022 yhteensä 16 010 yleisönosastokirjoitusta.

Mainostamme hyvän markkinointitavan mukaisesti

Keskisuomalainen-konsernin maakunta-, alue-, paikallis- ja kaupunkilehdet julkaisevat maksullisia mainoksia paperilehdissä ja digitaalisissa julkaisuissa. Mainostila on käytössä kaikelle lainmukaiselle ilmoittamiselle, ja ilmoitushintamme ovat julkisia. Olemme sitoutuneita Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskeviin periaatteisiin. Mainonnan eettinen neuvosto soveltaa Suomessa kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjä. Hyvän markkinointitavan periaatteiden mukaisesti emme yhdistä yksittäisten juttujen tai uutisten tekemistä ja ilmoituksia toisiinsa. Ilmoittajat voivat ostaa lehtiemme sivuille sisältömarkkinointijuttuja, jotka on merkitty Julkisen sanan neuvoston ohjeiden mukaan merkinnöin siten, että maksettu sisältö erottuu toimituksellisesta sisällöstä. Keskisuomalainen-konsernin lehdet eivät saaneet Julkisen sanan neuvostolta yhtäkään huomautusta tähän rajanvetoon liittyen vuonna 2022. Toimituksellisen sisällön tekemisessä on aina ratkaisevaa toimituksellinen harkinta. Siitä vastaa viime kädessä lehden päätoimittaja. Lehtiemme päätoimittajilla on myös tarpeen tullen mahdollisuus olla julkaisematta mainoksia, joiden sisältö ei ole linjassa noudattamiemme hyvän markkinointitavan periaatteiden kanssa.

Lue lisää vastuullisuudesta vuosikertomuksestamme!