Hyvinvoivaa ja ammattitaitoista työyhteisöä rakentamassa

Keskisuomalainen-konserni on monipuolinen työnantaja, joka rakentaa yhdessä henkilöstönsä kanssa tulevaisuuden mediaa. Tarjoamme jatkuvasti uusia mielenkiintoisia tehtäviä eri alojen ammattilaisille. Työntekijämme ovat suurin voimavaramme, ja haluamme olla hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja kehittymismahdollisuuksia tarjoava työyhteisö, joka houkuttelee myös uutta osaamista. Hyvinvoiva työyhteisömme heijastuu myös asiakkaillemme erinomaisena palvelu- ja asiakaskokemuksena.

Konsernissamme työskenteli vuonna 2022 yhteensä lähes 5 000 ammattilaista suuressa osassa Suomea. Suurin osa henkilöstömme työsuhteista on toistaiseksi voimassa olevia ja kokoaikaisia. Määräaikaiset työsuhteet ovat pääsääntöisesti vakituisen henkilöstön sijaistuksia, projektitehtäviä sekä opiskelijoiden työharjoitteluita. Käytämme lisäksi avustajia toimitusten sisällöntuotannossa. Osa-aikaisia työsuhteita on pääasiassa osittaisella hoitovapaalla tai opintovapaalla olevilla tai osatyökykyisillä henkilöillä. Noudatamme työyhteisössämme hyviä tapoja ja toimimme vastuullisesti. Meille on tärkeää kohdella kaikkia työntekijöitämme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, yhtiökohtaisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiemme mukaisesti. Arvostamme kaikkia työyhteisön jäseniämme, keskustelemme avoimessa ilmapiirissä ja rakennamme yhteistyötä työyhteisössämme. Työtämme ohjaavat vuonna 2022 määritellyt henkilöstöön liittyvät painopisteet, jotka ovat kiinnostava työpaikka, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä sujuvat työsuhdeprosessit. Meillä on nollatoleranssi epäasialliseen kohteluun. Puutumme esille tuleviin epäasiallisen kohtelun tilanteisiin sekä epäasialliseen käytökseen. Selvitämme työntekijöidemme kokemuksia epäasiallisesta kohtelusta myös henkilöstötutkimuksessamme. Otamme konsernissamme whistleblowing-ilmoituskanavan käyttöön vuoden 2023 aikana.

Henkilöstölle tukea muutostilanteiden keskellä

Vuonna 2022 konsernissamme tehtiin yritysjärjestelyitä. Jakeluseppien ja Ilves Jakelun varhaisjakeluliiketoiminnot Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueilla myytiin Postille keväällä 2022. Muutoksen myötä yli 730 varhaisjakelun työntekijää siirtyi Postin palvelukseen. Lehtiseppien Jyväskylän ja Pieksämäen painojen lakkauttamisen seurauksena 18 henkilön työsuhde päättyi vuonna 2022. Yrityskauppojen seurauksena Keskisuomalainen-konsernissa sulautettiin viisi yhtiötä. Muutosten keskellä pyrimme tukemaan henkilöstöämme monin tavoin. Rakensimme yhdessä työterveyshuollon kanssa valikoiman tukimuotoja muun muassa muutosneuvotteluiden aiheuttamaa kuormitusta varten. Näiden joukkoon kuului esimerkiksi työterveyshoitajan tai työpsykologin yksilö- tai ryhmätuki työntekijöille ja esihenkilöille. Vuonna 2022 jatkoimme työtä koronapandemian vaikutusten hillitsemiseksi THL:n, paikallisviranomaisten ja konsernin linjausten mukaisesti. Lisäksi aloitimme konsernitasoisen toimintamallin rakentamisen koronapandemian jälkeistä työelämää varten. Keväällä koulutimme esihenkilöt luomaan omien tiimiensä työskentelyyn parhaiten sopivat, lähi- ja etätyötä yhdistelevät monipaikkaisen työskentelyn toimintamallit. Mallit otettiin käyttöön kesällä 2022. Myös Ukrainan sota oli varsinkin konsernimme toimittajien arjessa tiiviisti läsnä ja aiheutti työntekijöille kuormitusta. Järjestimme toimittajille ja toimitusten esihenkilöille aiheesta erilliset tilaisuudet, joissa oli mahdollista saada työpsykologilta tukea tilanteen aiheuttaman kuormituksen ja sen mukanaan tuomien tunnereaktioiden käsittelemiseen.

Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia työuran läpi

Keskisuomalainen-konsernin tärkeimpiä voimavaroja on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö – tuemme työntekijöidemme hyvinvointia koko työuran ajan. Seuraamme henkilöstömme hyvinvointia vuosittaisella, konsernin laajuisella henkilöstötutkimuksella. Viimeisimmän, vuonna 2022 teetetyn tutkimuksen perusteella vahvuuksiamme on muun muassa esi-henkilötyö, joka saa työntekijöiltä hyvät arviot. Sen sijaan henkilöstön arvio omasta työkyvystä ja jaksamisesta oli heikentynyt. Työyhteisöt käsittelivät omat tuloksensa, tunnistivat yhdessä tärkeimmät kehittämiskohteensa ja vahvuutensa sekä laativat näiden perusteella kehittämissuunnitelmat. Vuotta 2022 luotaava kysely toteutetaan maaliskuussa 2023. Tuemme työntekijöiden työkykyä yhdessä esihenkilöiden, työterveyshuollon ja työeläkevakuuttajan kanssa. Tarjoamme henkilöstöllemme laajat työterveyspalvelut. Lisäksi seuraamme systemaattisesti sairauspoissaoloja. Vuonna 2022 erityisesti mielenterveysperusteiset poissaolot olivat konsernissa nousussa, ja selvitimme yhdessä työterveyshuollon ja työeläkevakuutusyhtiön kanssa niiden taustalla olevia syitä, jotta pystyisimme tukemaan mielen hyvinvointia entistä paremmin. Selvitystyön pohjalta päädyimme kehittämään muun muassa varhaisen välittämisen malliamme. Näin voimme lisätä arkeen keskusteluja työhyvin-voinnista ja työssä jaksamisesta ja reagoida entistäkin aiemmin työkyvyn heikkenemisen hälytysmerkkeihin. Julkaisimme päivitetyn varhaisen välittämisen mallin keväällä 2023. Vuonna 2023 selvitämme yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, kuinka voisimme puuttua työkykyhaasteisiin aiempaa tehokkaammin.

Huomioimme henkilöstömme erityistarpeet

Huomioimme eri henkilöstöryhmien erityistarpeet, kuten ikääntyvät työntekijät, yksityis- ja työelämän yhteensovittamisen sekä työntekijät, joiden työkyky on heikentynyt. Suhtaudumme positiivisesti osittaisiin hoitovapaisiin, opintovapaisiin ja vuorotteluvapaisiin. Myös monipaikkaisen työskentelyn toimintamalli tukee eri elämäntilanteissa olevia työntekijöitä. Tuemme yhdessä työterveyshuollon kanssa osatyökykyisiä työntekijöitä työssä jaksamisessa, suunnittelemme yhdessä työhön paluun pitkän sairauspoissaolon jälkeen ja uudelleenkouluttautumismahdollisuuksia tilanteisiin, joissa tietyssä tehtävässä työskentely ei enää ole mahdollista. Seuraamme työkyvyttömyysriskissä olevien työntekijöiden tilannetta säännöllisesti työnantajan, työterveyshuollon ja työeläkevakuuttajan yhteistyöllä.

Vaalimme esihenkilöiden ja työntekijöiden keskusteluyhteyttä

Vaalimme työntekijöiden ja esihenkilöiden avointa keskusteluyhteyttä. Valmennamme esihenkilöitä tukemaan henkilöstön työkykyä sekä huomaamaan mahdollisia varhaisia merkkejä työkyvyn heikkenemisestä ja nostamaan asioita yhteiseen keskusteluun työntekijän kanssa. Säännöllisissä kahdenvälisissä keskusteluissa esihenkilöt ja työntekijät keskustelevat työssä jaksamisesta ja sopivat tarvittaessa toimenpiteitä sen vahvistamiseksi. Keskisuomalainen-konsernin eri yksikössä oli vuonna 2022 käynnissä useita työhyvinvointia vahvistavia projekteja. Esimerkiksi Savon Mediassa esihenkilöt pilotoivat työkaluja, joilla kahdenkeskisiin, työntekijän kanssa käytäviin keskusteluihin voidaan nostaa työhyvinvoinnin teemoja työssä suoriutumisen rinnalle. Kaakon Viestinnässä oli käynnissä tuottajien coaching-pilotti. Myös työturvallisuus on olennainen osa työhyvinvointia. Seuraamme työtapaturmien määrää, ja meillä on konsernitasoinen läheltä piti -tapausten raportointijärjestelmä. Seuraamme niiden tilastoja yhtiöissä kvartaaleittain käytävissä YT- ja työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Kehitämme työturvallisuutta toimintokohtaisesti. Suurimmat fyysisen työturvallisuuden riskit ovat painoissa, jotka tekevätkin säännöllistä työturvallisuustyötä. Vuodeksi 2023 suunnitteilla on muun muassa turvallisuuskävelyitä, joilla tunnistetaan työssä olevia vaaroja sekä työergonomiaa kehittävä projekti.

Kouluttautuminen varmistaa elinikäisen oppimisen

Tavoitteenamme on ylläpitää ja edistää työntekijöiden ammatillista osaamista liiketoiminnan lähtökohdista määritellyn strategian mukaisesti, ja haluamme taata kaikille työntekijöille tasavertaiset mahdollisuudet kehittyä työssään ja edetä urallaan. Konsernimme henkilöstö kouluttautuu jatkuvasti kartuttaakseen uutta osaamista – tuemme ammatillista kehittymistä työuran loppuun saakka. Noudatamme muutosturvan toimintamallia eli tarjoamme muutosneuvotteluissa irtisanotuille muutosturvavalmennuksen tukemaan uuden uran löytämistä. Tuemme esihenkilöitä työssään moninaisin tavoin. Vuonna 2022 käynnistimme esihenkilöille säännölliset esihenkilökahvit, joissa he voivat keskustella ajankohtaisista asioista ja saada tukea työhönsä. Loppuvuodesta 2022 lanseerasimme myös keskeisiä asioita käsittelevän esihenkilökirjeen. Esihenkilöitä koulutettiin erilaisissa teemavalmennuksissa muun muassa monipaikkaisen työn johtamiseen. Henkilöstön osaamisen kehittymistä tukee myös konsernin yhteinen verkko-oppimisympäristö KSML Akatemia, jota laajennetaan parhaillaan muun muassa jakelun ja esihenkilöiden sekä koko henkilöstön kursseihin. Kesällä 2022 julkaisimme oppimisympäristössä työeläkevakuutusyhtiön valmiita esihenkilövalmennuksia. Vuonna 2023 rakennamme verkkoperehdytystä esihenkilöille ja tuomme ympäristöön myös konsernin yleisperehdytyksen.

Houkutteleva työnantaja nyt ja tulevaisuudessa

Jotta kykenemme tulevaisuudessakin pysymään mukana rekrytointimarkkinoilla, tulemme jatkossakin kehittämään työhyvinvointia, osaamista ja työnantajamielikuvaa. Haluamme esimerkiksi lisätä Keskisuomalainen-konsernin tunnettuutta potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa, jotta pystymme myös tulevaisuudessa saamaan osaavaa työvoimaa varsinkin liiketoimintojen erityisosaamis-ta, kuten digiosaamista vaativiin tehtäviin. Olemme tunnistaneet haasteet myös esimerkiksi mainosjakajien rekrytoinneissa. Tätä silmällä pitäen tuemme esihenkilöitä rekrytoinneissa ja keskitymme työnantajamielikuvan kehittämiseen. Suunnitteilla on myös lisätä yhteistyötä oppilaitosten kanssa esimerkiksi tarjoamalla nykyistä enemmän harjoittelupaikkoja. Vuoden 2022 aikana tuemme myös esihenkilöitä muun muassa rekrytointitarpeiden tunnistamisessa ja olemme aloittaneet rekrytointiprosessin kehittämisen.

Lue lisää vastuullisuudesta vuosikertomuksestamme!