Monien mahdollisuuksien vastuullinen työyhteisö

Keskisuomalainen-konsernin toiminnan ytimessä ovat osaavat ja hyvinvoivat työntekijät. Haluamme olla ammattitaitoinen, välittävä ja kehittymismahdollisuuksia tarjoava työnantaja, joka houkuttelee myös uutta osaamista. Pyrimme jatkuvasti siihen, että toimintamme näkyy asiakkaillemme erinomaisena palvelu- ja asiakaskokemuksena. Vuonna 2023 media-alan muutos jatkui vahvana, mikä haastoi henkilöstöä. Teimme työtä hyvinvoinnin ja esihenkilötyön tukemiseksi ja kehittämiseksi.

Keskisuomalainen-konsernissa työskenteli vuonna 2023 yhteensä lähes 5 000 ammattilaista eri puolilla Suomea. Suurin osa henkilöstömme työsuhteista on toistaiseksi voimassa olevia ja kokoaikaisia. Määräaikaiset työsuhteet ovat pääsääntöisesti vakituisen henkilöstön sijaisuuksia, projektitehtäviä ja opiskelijoiden työharjoitteluita. Käytämme lisäksi avustajia toimitusten sisällöntuotannossa. Osa-aikaisia työsuhteita voi olla työntekijöiden omasta toiveesta esimerkiksi osittaisen hoito- tai opintovapaan takia tai työuran loppuvaiheessa. Osa-aikaisia työsuhteita on myös osatyökykyisillä tai muutosneuvotteluiden seurauksena.

Noudatamme työyhteisössämme hyviä tapoja ja toimimme vastuullisesti. Meille on tärkeää kohdella kaikkia työntekijöitämme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, yhtiökohtaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat huomioiden. Arvostamme kaikkia työyhteisömme jäseniä, keskustelemme avoimessa ilmapiirissä ja rakennamme yhteistyötä.

Työtämme ohjaavat vuonna 2022 määritellyt henkilöstöön liittyvät painopisteet, jotka ovat kiinnostava työpaikka, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä sujuvat työsuhdeprosessit. Meillä on nollatoleranssi epäasialliseen kohteluun. Puutumme esille tuleviin epäasiallisen kohtelun tilanteisiin ja epäasialliseen käytökseen sekä seuraamme henkilöstön kokemuksia säännöllisesti henkilöstötutkimuksessa.

Vuonna 2023 lisäsimme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiimme palkkatasa-arvoa kuvaavat tunnusluvut. Osana HR-raportoinnin kehittämistä syvennämme tietoa palkkatasa-arvosta ja sen toteutumista.

Kehitimme vuoden mittaan henkilöstötyötä entistä vahvemmin liiketoimintaa tukevaksi. Jatkoimme työsuhdeprosessien ja konsernin HR-käytäntöjen yhtenäistämistä.

Henkilöstön näkökulma vahvemmin esiin

Vuonna 2023 media-alan raju murros jatkui, mikä haastoi henkilöstöämme. Kehitimme henkilöstötyötämme vuoden aikana muun muassa rakentamalla yhtenäisiä toimintamalleja ja ottamalla huomioon työntekijöiden näkökulman entistä vahvemmin. Tuimme henkilöstöä ja tiimejä työyhteisöjen haastavissa tilanteissa sekä vuonna 2023 esimerkiksi myös muutosneuvotteluissa. Näitä oli konsernissamme vuoden mittaan useita mediakentän muutoksen ja yleisen taloudellisen epävarmuuden vuoksi.

Myös osaamisen kehittäminen korostui henkilöstötyön keskeisenä teemana vuoden 2023 aikana. Toimintaympäristön muuttuminen toi muutoksia etenkin toimitusten ja sisällöntuotannon työhön. Muutokset edellyttävät ihmisiltä osaamisen päivitystä ja kehittämistä, mikä kasvattaa kuormitusta. Myös mediamyynnin tilanne oli taloustilanteen vuoksi entistä haastavampi ja siten kuormittavampi työntekijöille.

Seuraamme henkilöstömme hyvinvointia vuosittaisella, konsernin laajuisella henkilöstötutkimuksella. Vuonna 2023 sen vastausprosentti oli korkeampi kuin koskaan, 74,6 % (69,4 % vuonna 2022). Se oli myönteinen signaali siitä, että ihmiset haluavat entistä vahvemmin ilmaista mielipiteensä. Tulokset olivat edellisvuoden tasolla: kokonaiskeskiarvosana 4,0 pysyi entisellään. Työnantajan suositteluindeksi NPS laski -3:een edellisvuoden 1:stä.

Omien voimavarojen koettiin parantuneen suhteessa työn vaatimuksiin. Osaamisen ja motivaation kokemus kasvoi tai pysyi ennallaan kaikissa yhtiöissä verrattuna vuoteen 2022: työntekijöillä oli positiivinen kokemus oman osaamisensa hyödyntämisestä ja kehittämisestä. Heikoimmiksi katsottiin vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja osallisuuden kokemus erityisesti muutoksissa. Myös sisäisen viestinnän kehittämisen tarve nousi esiin. Tähän tartuimme muun muassa osallistuttamalla henkilöstön ja esihenkilöt konsernistrategian arvotyöhön sekä kehittämällä intraa.

Kokemus syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta väheni. Kokemusten esiin tuomisessa oli haasteita, ja siksi ohjasimme esihenkilöitä käsittelemään asiaa tiimeissä ja rohkaisemaan syrjimiskokemuksista kertomiseen. Kannustamme säännöllisten tiimipalaverien pitoon ja työntekijöiden aitoon kohtaamiseen.

Valmensimme esihenkilöitä monipaikkaisen tiimin johtamiseen ja erityisesti siihen, miten esihenkilö voi lisätä osallisuuden ja yhteisyyden kokemusta. Lisäksi esihenkilöitä kannustettiin kahdenkeskisten keskustelujen käymiseen ja työhyvinvointiin vaikuttavien asioiden käsittelyyn suorituksen johtamisen rinnalla. Esihenkilötyön positiivinen kehitys jatkui, ja on kyselyn tulosten mukaan hyvällä tasolla.

Työyhteisöt käsittelivät omat kyselytuloksensa, tunnistivat tärkeimmät kehittämiskohteensa ja vahvuutensa sekä laativat näiden perusteella kehittämissuunnitelmat.

Ylläpidämme työhyvinvointia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa

Tuemme yhdessä työterveyshuollon kanssa työntekijöidemme hyvinvointia ja työssä jaksamista. Tuemme työntekijöiden työkykyä ja seuraamme työkyvyttömyysriskissä olevien työntekijöiden tilannetta säännöllisesti yhdessä esihenkilöiden, työterveyshuollon ja työeläkevakuuttajan kanssa. Tarjoamme henkilöstöllemme laajat työterveyspalvelut. Lisäksi seuraamme systemaattisesti sairauspoissaoloja, joiden määrä laski edellisvuodesta 10,6 päivästä (2022) 8,1 päivään (2023) henkilöä kohden.

Huomioimme eri henkilöstöryhmien erityistarpeet, kuten ikääntyvät työntekijät, yksityis- ja työelämän yhteensovittamisen sekä työntekijät, joiden työkyky on heikentynyt. Suhtaudumme positiivisesti osittaisiin hoito- ja opinto- sekä vuorotteluvapaisiin. Myös monipaikkaisen työskentelyn toimintamallimme tukee eri elämäntilanteissa olevia työntekijöitä. Vuonna 2023 henkilöstötutkimuksessa nousi ensimmäisen kerran esiin fyysisten kohtaamisten tärkeys ja tarve.

Tuemme osatyökykyisiä työntekijöitä työssä jaksamisessa, suunnittelemme yhdessä työhön paluun pitkän sairauspoissaolon jälkeen sekä uudelleenkouluttautumisen ja sisäisen tehtäväkierron mahdollisuuksia tilanteisiin, joissa tietyssä tehtävässä työskentely ei enää ole mahdollista.

Kilpailutuksen tuloksen jatkoimme työterveyshuollon yhteistyötä Mehiläisen kanssa uudistetuilla toimintamalleillaSelvitimme heidän kanssaan yhdessä, kuinka voisimme puuttua työkykyhaasteisiin aiempaa tehokkaammin. Rakensimme toimintamalleja, joissa painotus on terveyshaasteiden ennalta ehkäisyssä osana päivittäistä esihenkilötyötä. Täsmensimme varhaisen tuen mallin käytäntöjämme ja lisäsimme työhyvinvoinnin ja jaksamisen aiheita osaksi johtamista ja esihenkilötyötä.

Työeläkevakuuttajien Varman, Ilmarisen ja Elon kanssa toteutimme hankkeita jaksamisen tueksi muun muassa tiimeille, joita muutokset kuormittivat. Lisäksi toteutimme päätoimittajien coachingin.

Työturvallisuus on olennainen osa työhyvinvointia. Työturvallisuutta kehitetään ja tapaturmat käsitellään yhtiökohtaisesti. Seuraamme työtapaturmien ja läheltä piti -tapausten tilastoja yhtiöissä kvartaaleittain käytävissä YT- ja työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Suurimmat fyysisen työturvallisuuden riskit ovat painoissa, jotka tekevät säännöllistä työturvallisuustyötä. Painoista vastaavien Lehtiseppien ja tapaturmavakuuttaja LähiTapiolan kanssa kehitimme vuonna 2023 turvallisuuskävelyiden mallia.

Uudistimme yhtiöidemme käyttämän riskienarvioinnin mallia siten, että siinä huomioidaan etätyö ja psykososiaalinen kuormitus entistä tarkemmin.

Kouluttautumalla mukana muutoksissa

Tavoitteenamme on ylläpitää ja edistää työntekijöiden ammatillista liiketoiminnan lähtökohdista määritellyn strategian mukaisesti. Haluamme taata työntekijöille tasavertaiset mahdollisuudet kehittyä työssään ja edetä urallaan.

Konsernimme henkilöstö kouluttautuu jatkuvasti kartuttaakseen uutta osaamista. Keskisuomalainen-konsernissa kertyi vuonna 2023 henkilöstölle tarjottuja koulutustunteja yhteensä 10 794. Noudatamme muutosturvan toimintamallia eli tarjoamme muutosneuvotteluissa irtisanotuille muutosturvavalmennuksen tukemaan uuden uran löytämistä.

Tuemme esihenkilöitä monin tavoin, jotta he pystyvät johtamaan tiimiään muuttuvassa toimintaympäristössä. Esihenkilöitä koulutettiin teemavalmennuksissa muun muassa mielen hyvinvoinnin tukemiseen sekä uudistumista ja innostusta mahdollistavan toimintakulttuurin luomiseen. Jatkoimme esihenkilökahvien käytäntöä, jolla vahvistamme johtamista sekä osallistamme esihenkilöt henkilöstön kehitystyöhön.

Vaalimme työntekijöiden ja esihenkilöiden avointa keskusteluyhteyttä. Valmennamme esihenkilöitä tukemaan henkilöstön työkykyä sekä huomaamaan mahdollisia varhaisia merkkejä työkyvyn heikkenemisestä ja nostamaan asioita keskusteluun työntekijän kanssa. Säännöllisissä kahdenvälisissä keskusteluissa esihenkilöt ja työntekijät keskustelevat työssä jaksamisesta ja sopivat tarvittaessa toimenpiteitä sen vahvistamiseksi.

Henkilöstön osaamisen kehittymistä tukee myös konsernin yhteinen verkko-oppimisympäristö KSML Akatemia, jonka tarjonta laajeni vuonna 2023: rakensimme verkkoperehdytyksen esihenkilöille ja toimme mukaan myös konsernin yleisperehdytyksen jokaiselle työntekijälle. Liiketoiminnot lisäsivät KSML Akatemian kurssitarjontaa muun muassa toimituksille ja mediamyynnille. KSML Akatemiaa hyödynnettiin myös kuluttajastrategian jalkauttamiseen verkkokurssina.

Monien mahdollisuuksien houkutteleva työnantaja

Kehitämme työhyvinvointia, osaamista ja työnantajamielikuvaa jatkossakin. Lisäämme Keskisuomalainen-konsernin tunnettuutta potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa, jotta pystymme myös tulevaisuudessa saamaan osaavaa työvoimaa varsinkin liiketoimintojen erityisosaamista, kuten digiosaamista, vaativiin tehtäviin.

Olemme tunnistaneet haasteet myös esimerkiksi mainosjakajien rekrytoinneissa, jossa tuimme esihenkilöitä rekrytointiprosesseissa. Tarjoamme opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja opiskelijoita työskenteli konsernissa myös kesätoimittajina.

Työmme työnantajamielikuvan parantamiseksi sekä esihenkilöiden tukeminen ja kouluttaminen näkyi rekrytoinneissa jo vuonna 2023. Meille on ollut palautteen mukaan entistä helpompi hakea töihin, ja teimme onnistuneita rekrytointeja.

Vuonna 2024 tuomme henkilöstötyötä entistä lähemmäksi liiketoimintoja muun muassa ottamalla käyttöön HR-kumppanimallin, jossa liiketoiminnoilla on nimetyt HR Partnerit henkilöstötyön kehittämiseen. Jatkamme HR-käytäntöjen yhtenäistämistä, henkilöstön näkökulman vahvistamista kehitystyössä ja konsernin yhteishenkeen panostamista.

Olemme iso, mutta paikallinen, monipaikkainen työnantaja. Meillä on työ- ja uramahdollisuuksia erilaisiin tehtäviin ja erilaisille osaajille eri puolilla Suomea. Hyvinvoinnin haasteissa tuemme työntekijöitä ja esihenkilöitä, jotta he pystyvät luotsaamaan tiimiään muutoksissa. Haluamme olla välittävä työnantaja, jonka panostus henkilöstön hyvinvointiin näkyy työntekijöiden kokemuksena siitä, että Keskisuomalainen-konsernin eri tehtävissä on hyvä kasvaa ja kehittyä.

Lue lisää vastuullisuudesta vuosikertomuksestamme!