Kehitämme määrätietoisesti ilmasto- ja ympäristötyötämme

Keskisuomalainen-konserni kehittää ympäristötyötään kaikissa liiketoiminnoissaan ja pyrkii olemaan omien päästöjensä osalta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Olemme käynnistäneet koko konsernimme hiilijalanjäljen kartoittamisen myös koko arvoketjun ilmastopäästöt kattaen. Vähennämme systemaattisesti myös muita ympäristövaikutuksiamme painotoiminnoista jakeluun ja suoramainontaan.

Keskisuomalainen-konserni kehittää ympäristötyötään määrätietoisesti ja yhä huolellisemmin kattaen konsernin kaikki toiminnot. Konsernin tärkeimmät ympäristökysymykset ovat materiaalien käyttö, energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt. Johdamme ympäristövastuutamme painoissa, konsernin kiinteistöjen hallinnassa, ulkomainonnassa ja tutkimusyhtiössä sertifioidun ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän sekä ympäristöpolitiikkamme avulla. Ulkoinen taho auditoi toimintaamme kahdesti vuodessa.

Vuonna 2023 otimme käyttöön uuden organisaatiomallin, jonka myötä ympäristötyötä johdetaan käytännön tasolla kussakin liiketoiminnossa. Keskisuomalainen-konsernin ylin johto seuraa ympäristövastuun toteutumista vuositasolla.

Vähennämme päästöjä Medialiiton tavoitteiden mukaisesti

Keskisuomalainen-konsernin asettamat hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet ovat linjassa Medialiiton media-alalle ja graafisen teollisuuden yrityksille asetettujen tavoitteiden kanssa. Pyrimme olemaan omien päästöjen (scope 1 ja 2) osalta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja tavoitteenamme on vähentää myös epäsuoria eli alihankkijoiden tuottamia päästöjä (scope 3) 30 prosentilla samaan määräaikaan mennessä.

Vuonna 2021 Gaian tekemän raportin mukaan media-alan yritysten päästöistä noin kymmenen prosenttia syntyy polttoaineiden ja energian käytöstä oman yrityksen toiminnoissa ja noin 90 prosenttia on arvoketjun epäsuoria päästöjä. Alojen hiilijalanjälki vastaa noin yhtä prosenttia Suomen vuosittaisista kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä.

Tavoitteenamme on kartoittaa koko Keskisuomalainen-konsernin hiilijalanjälki vuoden 2024 aikana. Tämä laskenta tulee sisältämään paitsi konsernin oman toiminnan suorat ja epäsuorat (scope 1 ja 2) myös arvoketjumme (scope 3) päästöt. Tällä hetkellä täydellinen hiilijalanjäljen laskenta on toteutettu konsernissa suoramainontaa harjoittavan Suomen Suoramainonnan ja painomme Lehtiseppien toiminnan osalta. Täydellisen koko konsernin kattavan hiilijalanjälkilaskelman jälkeen laadimme tiekartan, johon määrittelemme päästövähennystavoitteissa etenemisen konkreettisesti.

Vuonna 2023 koko Keskisuomalainen-konsernin päästöt oman toiminnan (scope 1 ja 2) osalta olivat 1436 C02-ekvivalenttitonnia

Suomen Suoramainonnan vuoden 2023 hiilijalanjäljestä 39 % (2022: 26) muodostui suorista ja epäsuorista omista päästöistä ja 61 % (2022: 74) arvoketjun päästöistä. Suomen Suoramainonta vähentää päästöjään esimerkiksi uusimalla ja vaihtamalla jakelukalustoaan vähäpäästöisempiin ajoneuvoihin. Odotuksemme on, että merkittävä osa kaluston uudistamisesta ajoittuu vuosille 2024 ja 2025. Tällöin suurin osa jakeluautoistamme tulee olemaan Euro 6 -päästöluokittelun mukaisia. Vuonna 2023 Suomen Suoramainonnan kokonaispäästöt vähenivät 9 % verrattuna vuoteen 2022. Ilmaston kannalta kestävää on se, että pääosin jakelu toteutetaan edelleen erittäin vähäpäästöisesti: kävellen tai polkupyörällä. Vuodesta 2024 alkaen olemme sopineet kumppaniemme kanssa, että Suomeen luodaan uusia hiilinieluja Suomen Suoramainonnan päästöjä vastaava määrä.

Lehtiseppien painotoiminnan hiilijalanjäljestä puolestaan 10 % muodostui oman toiminnan suorista ja epäsuorista (scope 1 ja 2) päästöistä sekä 90 % arvoketjun päästöistä (scope 3). Vuonna 2023 Lehtiseppien kokonaispäästöt vähenivät 52 % verrattuna edellisvuoteen.

Lehtisepät ja Suomen Suoramainonta tukevat myös uusien hiilinielujen kasvattamista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Lehtisepät ja Suomen Suoramainonta ovat mukana rahoittamassa projekteja, joissa tuetaan suomalaisten metsien lannoitusta puuston lisäisen kasvun luomiseksi sekä kuntien joutomaiden ja turvetuotannosta poistettujen soiden metsittämistä. Projekteja toteuttaa muun muassa jyväskyläläinen Green Carbon, jonka toiminta perustuu yhdessä tiedeyhteisön ja suomalaisten metsäomistajien kanssa kehitettyyn hiilinielumalliin. Prosessin tuloksena syntyy mitattavia, ilmakehästä hiilidioksidia poistavia luontaisia hiilinieluja. Kolmannen, riippumattoman osapuolen auditoima menetelmä pohjautuu kansainväliseen ISO 14064-2:2019 standardiin, mikä on osoitus toiminnan luotettavuudesta, läpinäkyvyydestä ja tehtyjen toimenpiteiden todennettavuudesta.

Digitaalinen hiilijalanjälki selvityksessä

Olemme käynnistäneet konsernissamme myös kaikkien medioidemme sähköisten ja digitaalisten tuotteiden yhteisen hiilijalanjäljen laskennan. Laskenta valmistuu osana koko konsernin hiilijalanjäljen laskentaa vuoden 2024 aikana.

Olemme mukana myös digimainonnan ja markkinoinnin yhteisön, IAB Finlandin, vastuullisen digimainonnan työryhmässä. Sen tehtävänä on kasvattaa tietoisuutta digimainonnan vastuullisuusasioista ja jakaa hyviä käytäntöjä alan toimijoille. Digimainonnan ympäristövastuullisuutta on esimerkiksi hiilijalanjäljen huomioiminen verkkopalvelujen toteutuksessa. Vaikutukset energiankulutukseen ja siitä aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin voidaan huomioida myös sivustojen suunnittelussa ja mainospaikkojen sijoittelussa.

Puhtaampaa energiaa ja lämpöä

Suuri osa Keskisuomalainen-konsernin omista päästöistä syntyy energian käytöstä. Energiankäytön tuottamien päästöjen vähentäminen onkin ollut suurimpia ympäristötavoitteitamme. Vuodesta 2022 alkaen Keskisuomalainen-konsernin painojen, suurimpien lehtien toimitusten ja useimpien muussa käytössä olevien kiinteistöjen käyttämä sähkö on 100-prosenttisesti uusiutuvaa eli tuuli- ja vesivoimaa sekä bioenergiaa hyödyntävää sähköä. Hyödynnämme energiamuotona myös ydinvoimaa. Koko konsernin sähköstä 99tulee uusiutuvista lähteistä. Tavoitteemme on lisätä alkuperämerkityn vihreän sähkön osuutta sitä mukaa, kun määräaikaisia sähkösopimuksia uusitaan.

Kiinnitämme yhä tarkempaa huomiota myös käyttämämme lämmön energialähteisiin. Lähes kaikki konsernin käytössä olevat kiinteistöt ovat kaukolämmön piirissä, ja pyrimme vaihtamaan sopimuksiamme päästövapaaseen kaukolämpöön tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan. Ensimmäisenä kaukolämpöön on siirtymässä Lahdessa sijaitseva kiinteistömme keväällä 2024.

Parannamme kiinteistöjen energiatehokkuutta

Keskisuomalainen-konserni harjoittaa liiketoimintaansa pääsääntöisesti omistamissaan tiloissa. Kehitämme kiinteistöjämme ja vuokraamme toimitilojamme myös ulkopuolisille toimijoille.

Huomioimme uudis- ja korjaushankkeiden suunnittelussa tilojen toiminnallisuuden ja käyttötarkoitusta vastaavat tilakoot sekä kiinteistön energiantehokkuuden. Tavoittelemme energiatehokkuuden parantamista kaikissa hallinnoimissamme kohteissa rakennuksen iän huomioiden: minimoimme lämmitysenergian määrän ja teemme tarvittavia toimenpiteitä energiatehokkuuden tehostamiseksi. Uusimme valaistustekniikkaa ja saneeraamme iv-järjestelmiä. Vuonna 2023 käynnissä oli yksi toimitilaremontti Jyväskylässä, jonka osana uudistetaan talotekniikkaa energiatehokkaammaksi.

Lisäämme työntekijöidemme tietoisuutta energiatehokkaista toimintatavoista ja edistämme kiinteistöjemme energiatehokkuutta myös kumppanuuksiemme kautta päivittäisessä työssä: panostamme ennakoivaan huoltoon ja kehitämme sekä optimoimme olosuhteita yhteistyössä teknisen ylläpidon kumppaneidemme kanssa. Kartoitamme aktiivisesti kiinteistöjemme elinkaaren ympäristökuormaa pienentäviä ja taloudellisuutta parantavia vaihtoehtoja.

Keskisuomalainen-konsernissa on käytössä monipaikkaisen työskentelyn malli, ja olemme tehostaneet tilojemme käyttöä vuodesta 2022 lähtien. Tehostuneen tilankäytön myötä myös lämmitettyjen neliöiden määrä vähenee.

Yhä huolellisempaa ja kattavampaa kierrätystä

Parannamme jätteiden kierrätystä yhteistyössä jätehuollon kumppanimme kanssa. Kumppanimme huolehtii, että keräämämme jätteet käytetään ensisijaisesti tuotteiden raaka-aineeksi. Esimerkiksi keräyspaperi ja metalli toimitetaan paperi- ja metalliteollisuuden käyttöön. Mikäli jätettä ei ole mahdollista kierrättää, hyödynnetään sen sisältämä energia.

Lehtiseppien painotoiminnassa jätteenkeräys on erityisen pitkälle mietitty. Kaatopaikalle ei päädy jätettä, sillä se kierrätetään tai hyödynnetään esimerkiksi energiana. Vuonna 2023 Lehtiseppien kierrätysprosentti oli 99 % (2022: 97,6) ja Suomen Suoramainonnan 98,8 %.  Koko konsernin osalta kierrätysprosentti viime vuonna 97.

Lisäksi huolehdimme käytössämme olevan elektroniikan huolellisesta kierrätyksestä. Kaikki työntekijöidemme käyttöikänsä loppuun tulevat työasemat toimitetaan keskitetysti kierrätykseen kumppanimme tietoturvalliseen kierrätyspalveluun. Leasing-sopimuksella olevat laitteet puolestaan palautetaan takaisin leasing-palvelua tarjoavalle kumppanillemme.

Vähennämme painotoiminnan ympäristövaikutuksia

Olemme panostaneet painojen ympäristöasioiden hallintaan jo pitkään – työmme tavoitteena on painotoiminnan ympäristövaikutusten minimointi. Painotoiminnastamme vastaa painopalveluja tarjoava Lehtisepät.

Painojemme ympäristötoimintaa ohjaa ISO 14001 -sertifikaatti, ja arkkipainossa käytössä on myös ISO 9001 -laatujärjestelmä sekä Joutsenmerkki.

Suuri osa painotuotteen ympäristövaikutuksista syntyy paperintuotannossa. Paperijätteen minimointi on yksi painojemme ympäristötyön jatkuvista tavoitteista, ja Lehtisepät pyrkii jatkuvasti vähentämään paperihukan eli makkelin määrää. Vuodesta 2021 lähtien yhtiö on selvittänyt painotuotannon vuosittaisen hiilijalanjäljen Climate Calc -työkalulla, ja ulkopuolinen auditoija vahvistaa tuloksen vuosittain.

Painotuotteidemme toiseksi merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät käyttämästämme energiasta. Vuoden 2022 alusta lähtien olemme painaneet tuotteemme alkuperämerkityllä uusiutuvalla energialla. Pyrimme vähentämään energiankulutusta sujuvalla ja tehokkaalla tuotannolla.

Olemme tehneet tavoitteellista työtä myös kemikaalien käytön vähentämiseksi. Emme laske kemikaaleja viemäriverkkoon painoprosessissa, vaan keräämme ne vaarallisen jätteen keräykseen. Arkkipainomme värit ovat kasviöljypohjaisia ja rotaatiopainon eli sanomalehtipainon mineraaliöljypohjaisia. Painotoimintamme ei edellytä ympäristölupaa.

Kaikilla painoillamme on PEFC Chain of Custody -sertifikaatti, joka varmistaa, että paperiin käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista . Vuoden 2023 alussa otimme käyttöön päivitetyn sertifikaatin. Lisäsimme vuoden 2023 aikana alkuperätodennettujen paperien määrää. Vuonna 2023 myydyn alkuperätodennetun paperin osuus oli 29,8 %. Kaikki käyttämämme paperi tulee EU:n alueelta: kotimaisesta puusta tehdyn paperin osuus on noin 73 %, ja muita alkuperämaita ovat muun muassa Ruotsi ja Baltian maat.

Huolehdimme ulkomainonnan vastuullisuudesta

Digitaalisen ulkomainonnan tuoteperheeseemme kuuluvat Neonmedian ja Esa Digitalin liikenneasemamediat, Big One -näytöt ja bussimedia. Ulkomainonnan suurimmiksi ympäristövaikutuksiksi on arvioitu sähkön käyttö ja liikenteen aiheuttamat päästöt (myynti, asennus ja huolto).

Kuulumme Suomen Ulkomainosliiton vastuullisuustyöryhmään, jossa määritellään alalle yhteisiä suosituksia kestävän kehityksen ja vastuullisuuden linjauksiin. Keskisuomalainen-konserni on sitoutunut Ulkomainosliiton energiansäästötavoitteisiin. Niiden mukaisesti mainoslaitteiden tulee olla kytkettyinä pois päältä viisi tuntia vuorokaudessa joko yöaikaan tai muuna sopivana ajankohtana. Lisäksi mainoslaitteisiin tulee asentaa valon kirkkaussensori, joka säätelee valovoiman tehoa ympäristön kirkkauden mukaan. Lisäksi mainospinnan enimmäiskirkkautta tulisi laskea.

Ympäristöpolitiikkamme

Lue lisää vastuullisuudesta vuosikertomuksestamme!