Vaikuttavaa ympäristötyötä

Vuonna 2030 Keskisuomalainen-konserni pyrkii olemaan omien päästöjensä osalta hiilineutraali, ja tavoitteena on vähentää myös epäsuoria eli alihankkijoiden tuottajien päästöjä 30 prosentilla samaan määräaikaan mennessä. Vuonna 2022 laskimme painotoimintamme ja suorajakelumme hiilijalanjäljet. Olemme aloittaneet projektin koko konsernin hiilijalanjäljen laskemiseksi.

Asettamamme päästötavoitteet ovat linjassa Medialiiton media-alalle ja graafisen teollisuuden yrityksille asetettujen tavoitteiden kanssa. Alojen yritysten päästöistä kymmenen prosenttia syntyy polttoaineiden ja energian käytöstä oman yrityksen toiminnoissa ja 90 prosenttia on arvoketjun epäsuoria päästöjä. Alojen hiilijalanjälki vastaa yhtä prosenttia Suomen vuosittaisista kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä. Keskisuomalainen-konsernin tärkeimmät ympäristökysymykset ovat materiaalien käyttö, energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt. Johdamme ympäristövastuutamme painoissa, konsernin kiinteistöjen hallinnassa, ulkomainonnassa ja tutkimusyhtiössä sertifioidun ISO 14001 ympäristöjärjestelmän ja ympäristöpolitiikan avulla. Ulkoinen taho auditoi toimintaamme kahdesti vuodessa. Myös ylin johtomme seuraa ympäristövastuumme toteutumista vuosittain. Suurimmat omat päästömme syntyvät muun muassa energian käytöstä. Energian vähentäminen onkin ollut suurimpia ympäristötavoitteitamme. Vuodesta 2022 lähtien Keskisuomalainen-konsernin painojen, suurimpien lehtien toimitusten ja useimpien muussa käytössä olevien kiinteistöjen käyttämä sähkö on 100-prosenttisesti uusiutuvaa eli tuuli- ja vesivoimaa sekä bioenergiaa hyödyntävää sähköä. Vuodesta 2023 lähtien hyödynnämme energiamuotona myös ydinvoimaa. Osa Keskisuomalainen-konsernin sähkösopimuksista on luonteeltaan määräaikaisia, ja niiden päättyessä lisäämme alkuperämerkityn vihreän sähkön osuutta entisestään. Vuoden 2023 tammikuussa aloitimme konsernissamme sähköisten ja digitaalisten tuotteiden hiilijalanjäljen laskennan yhdessä Jyväskylän yliopiston projektikurssin kanssa. Tulevaisuudessa selvitämme vapaaehtoisen kompensaation kehittämistä kuluttajille myymiimme sähkö- ja digitaalisiin tuotteisiin. Kuluttajat voivat jo ostaa Lehtiseppien ilmastokompensoituja painotuotteita, ja kompensointia tarjotaan myös Suomen Suoramainonnan suorajakelussa vuodesta 2023 lähtien.

Vähennämme painotoiminnan ympäristövaikutuksia

Olemme panostaneet painojen ympäristöasioiden hallintaan jo pitkään, työmme tavoitteena on painotoiminnan ympäristövaikutusten minimointi. Painotoiminnastamme vastaa painopalveluja tarjoava Lehtisepät. Media-ala digitalisoituu, ja vuosina 2021–2022 Lehtisepät sulki painot Pieksämäeltä ja Jyväskylästä. Savon Painon liiketoiminta siirtyi Lehtisepille. Nykyiset neljä sanomalehtipainoamme sijaitsevat Tuusulassa, Lahdessa, Kouvolassa ja Varkaudessa, lisäksi arkkipainomme sijaitsee Lahdessa. Painojemme toimintaa ohjaa ISO 14001 -sertifikaatti, ja arkkipainossa käytössä on myös ISO 9001 -laatujärjestelmä sekä Joutsenmerkki. Suuri osa painotuotteen ympäristövaikutuksista syntyy paperintuotannossa. Paperijätteen minimointi on yksi painojemme ympäristötyön jatkuvista tavoitteista, ja Lehtisepät pyrkii jatkuvasti vähentämään paperihukan eli makkelin määrää. Vuodesta 2021 lähtien yhtiö on selvittänyt painotuotannon vuosittaisen hiilijalanjäljen Climate Calc -työkalulla, ja ulkopuolinen auditoija vahvistaa tuloksen vuosit-tain. Lehtiseppien painoissa on käytössä tulospalkkiomalli paperijätteen vähentämiseen. Mallissa henkilökuntaa palkitaan tavoitteiden saavuttamisesta – tuotteen laadusta tinkimättä. Painotuotteidemme toiseksi merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät energiantuotannossa. Vuoden 2022 alusta lähtien olemme painaneet tuot-teemme alkuperämerkityllä uusiutuvalla energialla. Pyrimme vähentämään energiankulutusta sujuvalla ja tehokkaalla tuotannolla. Olemme tehneet tavoitteellista työtä myös kemikaalien käytön vähentämiseksi. Emme laske kemikaaleja viemäriverkkoon painoprosessissa, vaan keräämme ne vaarallisen jätteen keräykseen. Arkkipainomme värit ovat kasvisöljypohjaisia ja rotaatiopainon eli sanomalehtipainon mineraaliöljypohjaisia. Painotoimintamme ei edellytä ympäristölupaa. Lehtiseppien jätteenkeräys on pitkälle mietitty. Kaatopaikalle ei päädy jätettä, sillä se kierrätetään tai hyödynnetään esimerkiksi energiana. Kun Jyväskylän paino lakkautettiin vuoden 2022 lokakuussa, painon koneet ja laitteet hyödynnettiin soveltuvin osin muualla. Romutettava osuus syntypaikkalajiteltiin ja kierrätettiin jakeittain uusiokäyttöön. Vuonna 2022 Lehtiseppien kierrätysprosentti oli 97,6. Kaikilla painoillamme on PEFC Chain of Custody -sertifikaatti, joka varmistaa, että paperiin käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Vuonna 2022 teimme sertifikaattiin päivityksiä, ja uusi sertifikaatti astui voimaan tammikuussa 2023. Alkuvuodesta 2022 lopetimme venäläisen paperin oston. Tähänkään mennessä venäläisen paperin määrät eivät ole olleet painoissamme merkittäviä. Vuodesta 2022 lähtien asiakas on voinut ostaa Lehtisepiltä ilmastokompensoituja painotuotteita. Jokaiselle tilatulle painotyölle on mahdollista laskea hiilijalanjälki, jonka mukaan myös kompensaatio määräytyy. Kompensaatio kohdistuu suomalaisten metsien hoitoon.

Suomen Suoramainonta laski hiilijalanjälkensä ensimmäistä kertaa

Keväällä 2022 Keskisuomalainen-konserniin kuuluvien Jakeluseppien ja Ilves Jakelun sanomalehtien varhaisjakeluliiketoiminta myytiin Postille, ja samalla Postin kanssa allekirjoitettiin erillinen jakelu- ja yhteistyösopimus. Kaupan jälkeen Jakelusepille ja Ilves Jakelulle jäi osoitteellista jakeluliiketoimintaa ja osoitteetonta mainosjakelua sekä kuljetusta. Keskisuomalainen-konserniin kuuluu lisäksi suorajakelua harjoittava Suomen Suoramainonta. Vuonna 2022 Suomen Suoramainonta laski ensimmäistä kertaa oman vuosittaisen hiilijalanjälkensä. Suomen Suoramainonnan vuoden 2022 hiilijalanjäljestä 14 prosenttia muodostui suorista päästöistä, 12 prosenttia epäsuorista päästöistä ja 74 prosenttia arvoketjujen päästöistä. Jakelupalvelun välittömät ympäristövaikutukset ovat vähäiset, sillä jakelu toteutetaan pääosin jalkaisin tai polkupyörällä. Myöskään energiankulutus ei ole kuljetusliiketoiminnassa merkittävässä roolissa. Suomen Suoramainonnan sähkösopimuksia siirretään kuitenkin vihreän sähkön piiriin asteittain – aina, kun se on sopimusteknisesti mahdollista. Osa Suomen Suoramainonnan omasta jakelukalustosta uusittiin vuoden 2022 aikana vähäpäästöisempiin ajoneuvoihin. Kalustoa uusitaan myös tulevina vuosina. Vuodesta 2023 lähtien Suomen Suoramainonta tarjoaa asiakkailleen mahdollisuutta kompensoida hiilijalanjälkeään yhteistyössä kumppanien kanssa. Kompensaatiolla tuetaan suomalaisten metsien lannoitusta puuston lisäisen kasvun luomiseksi sekä kuntien joutomaiden ja turvetuotannosta poistettujen soiden metsittämistä.

Parannamme kiinteistöjen energiatehokkuutta

Keskisuomalainen-konserni harjoittaa liiketoimintaansa pääsääntöisesti omistamissaan tiloissa. Kehitämme kiinteistöjämme ja vuokraamme toimitilojamme myös ulkopuolisille toimijoille. Tulevien uudis- ja korjaushankkeiden suunnittelussa huomioimme tilojen toiminnallisuuden ja käyttötarkoitusta vastaavat tilakoot sekä kiinteistön energiantehokkuuden. Tavoittelemme energiatehokkuuden parantamista kaikissa hallinnoimissamme kohteissa: minimoimme lämmitysenergian määrän ja teemme tarvittavia toimenpiteitä energiatehokkuuden tehostamiseksi. Uusimme valaistustekniikkaa ja saneeraamme iv-järjestelmiä. Pyrimme lisäämään myös työntekijöidemme tietoisuutta energiatehokkaista toimintatavoista. On kuitenkin huomioitava, että meillä on tekniikaltaan iäkästä kiinteistökantaa, ja ilman merkittäviä investointeja optimaalisen energiatehokkuuden saavuttaminen ei näissä kiinteistöissä ole mahdollista. Edistämme kiinteistöjemme energiatehokkuutta myös kumppanuuksiemme kautta päivittäisessä työssä: panostamme ennakoivaan huoltoon ja kehitämme sekä optimoimme olosuhteita yhteistyössä teknisen ylläpidon kumppaneidemme kanssa. Kartoitamme aktiivisesti kiinteistöjemme elinkaaren ympäristökuormaa pienentäviä ja taloudellisuutta parantavia vaihtoehtoja. Parannamme jätteiden kierrätystä yhteistyössä jätehuollon kumppanimme kanssa. Kumppanimme huolehtii, että keräämämme jätteet käytetään ensisijaisesti tuotteiden raaka-aineeksi. Esimerkiksi keräyspaperi ja metalli toimitetaan paperi- ja metalliteollisuuden käyttöön. Mikäli jätettä ei ole mahdollista kierrättää, hyödynnetään sen sisältämä energia. Työn tekemisen tavat ovat murroksessa. Korona-pandemian jälkeen Keskisuomalainen-konsernissa on otettu käyttöön monipaikkaisen työskentelyn malli, ja olemme tehostaneet tilojemme käyttöä vuonna 2022. Toteutamme uudistusvuorossa olevat toimitilamme monitilatoimistoina. Tehostuneen tilankäytön myötä myös lämmitettyjen neliöiden määrä vähenee.

Kehitämme ulkomainonnan vastuullisuutta

Digitaalisen ulkomainonnan tuoteperheeseemme kuuluvat Neonmedian ja Esa Digitalin liikenneasema-mediat, Big One -näytöt ja bussimedia. Ulkomainonnan suurimmiksi ympäristövaikutuksiksi on arvioitu sähkön käyttö ja liikenteen aiheuttamat päästöt (myynti, asennus ja huolto). Kuulumme Suomen Ulkomainosliiton vastuullisuustyöryhmään, jossa määritellään alalle yhteisiä suosituksia kestävän kehityksen ja vastuullisuuden linjauksiin. Ulkomainosliitto loi talveksi 2022–2023 energiansäästösuositukset jäsenistölleen. Niissä linjataan, että mainoslaitteiden tulisi olla kytkettyinä pois päältä viisi tuntia vuorokaudessa joko yöaikaan tai muuna sopivana ajankohtana ja mainoslaitteisiin tulisi asentaa valon kirkkaussensori, joka säätelee valovoiman tehoa ympäristön kirkkauden mukaan. Lisäksi mainospinnan enimmäiskirkkautta tulisi laskea. Myös Keskisuomalainen-konserni on sitoutunut tavoitteisiin.

Ympäristöpolitiikkamme

Lue lisää vastuullisuudesta vuosikertomuksestamme!