Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 28.4.2022 klo 11.00 Keskisuomalainen Oyj:n pääkonttorissa, Aholaidantie 3, Jyväskylä.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet olivat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidettiin vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen tavoin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Väliaikainen laki mahdollisti kokouksen järjestämisen ennakoitavalla tavalla niin, että osakkeenomistajilla oli yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen. Kokouksen järjestäminen ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla rajoitti myös koronaviruspandemian leviämistä ja varmisti yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden.

Varsinaista yhtiökokousta oli mahdollista seurata webcast-lähetyksenä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Webcast-lähetyksen kautta ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää, eikä kokousta webcast-lähetyksenä seuraavien osakkeenomistajien katsottu osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen, elleivät he olleet äänestäneet ennakkoon.

OSAKASLUETTELOON MERKITTY OSAKKEENOMISTAJA

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen oli osakkeenomistajalla, joka oli rekisteröity 14.4.2022 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet oli merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, oli rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja oli voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkoivat 6.4.2022 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka halusi osallistua yhtiökokoukseen, tuli ilmoittautua ja äänestää ennakkoon viimeistään 19.4.2022 klo 12.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten oli oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsottu osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 6.4.2022 klo 12.00-19.4.2022 klo 12.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com

Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen tapahtui Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä, mihin tarvittiin osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero, suomalainen henkilö- tai Y-tunnus sekä osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tästä siirryt Euroclear Finlandin järjestelmään

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja oli voinut toimittaa ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen viimeistään 19.4.2022 klo 12.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten oli oltava perillä.

Jos osakkeenomistaja osallistui yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse yhtiölle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsottiin ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenivät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ja tiedot olivat perillä ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja sai osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen oli esitettävä päivätty valtakirja tai hänen oli muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistui yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustivat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, oli ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edusti osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydettiin toimittamaan postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen . Valtakirjojen oli oltava perillä viimeistään 19.4.2022 klo 12.00 ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättyessä.

Osakkeenomistajan asiamiehen oli ilmoittauduttava ja äänestettävä ennakkoon. Osakkeenomistajan asiamies oli voinut toimittaa ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen viimeistään 19.4.2022 klo 12.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten oli oltava perillä.

Osakkeenomistajan asiamiehellä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan sekä ennakkoäänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsottiin ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenivät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Osakkeenomistajien ja asiamiesten Euroclear Finland Oy:lle ja Keskisuomalainen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Keskisuomalainen Oyj:n henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Keskisuomalainen Oyj:n varsinaista yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Osakkeenomistajaa pyydetään huomioimaan, että sähköpostitse tehtävässä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä ilmoittautuja toimittaa henkilötietoja omalla vastuullaan mahdollisesti suojaamattoman yhteyden välityksellä.

HALLINTAREKISTERÖIDYN OSAKKEEN OMISTAJA

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla oli oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.4.2022. Osallistuminen edellytti lisäksi, että hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 25.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsottiin ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotettiin pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tuli ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

MUUT OHJEET JA TIEDOT

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön osakkeista, oli oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen 4.4.2022 klo 12.00 mennessä, jolloin vastaehdotusten tuli olla perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien oli esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otettiin käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla oli oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omisti yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei otettu käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäivät ottamatta huomioon.

Osakkeenomistaja oli voinut esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen 11.4.2022 klo 12.00 mennessä, jolloin kysymysten tuli olla perillä. Yhtiö julkaisi 14.4.2022 tällaiset osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin verkkosivuillaan www.keskisuomalainen.com. Kysymysten tekemisen edellytyksenä oli, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuttaneet oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Varsinaista yhtiökokousta oli mahdollista seurata webcast-lähetyksenä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Webcast-lähetyksen kautta ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää, eikä kokousta webcast-lähetyksenä seuraavien osakkeenomistajien katsottu osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen, elleivät he olleet äänestäneet ennakkoon.

Webcast-lähetys järjestettiin vain, mikäli sen tekninen toteuttaminen oli mahdollista ja se voitiin järjestää annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. Yhtiö ei vastannut lähetyksen toimivuudesta tai yhteensopivuudesta erilaisten laitteiden kanssa. Lisätietoja ja ohjeita webcast-lähetyksen seuraamisesta oli saatavilla ennen yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com.

Yhtiöllä oli kokouskutsun päivänä 25.3.2022 yhteensä 5 403 682 A-sarjan osaketta, jotka tuottivat 5 403 682 ääntä ja 4 638 786 K-sarjan osaketta, jotka tuottivat 92 775 720 ääntä. Osakkeiden kokonaislukumäärä oli 10 042 468 kappaletta ja kokonaisäänimäärä oli 98 179 402 ääntä. Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeita.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Varsinaisen yhtiökokouksen asiakirjat ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com seuraavasti:

  • 25.3.2022 Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä kokouskutsu
  • 30.3.2022 Vuosikertomus 2021, mikä sisältää yhtiön tilikauden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja toimielinten palkitsemisraportin sekä yhtiökokouksessa 2020 vahvistettu palkitsemispolitiikka
  • 6.4.2022 Yhtiökokouksen asialistaan liittyvät ennakkomateriaalit
  • 14.4.2022 Osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin
  • 12.5.2022 mennessä Yhtiökokouksen pöytäkirja