Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 26.4.2023 klo 12.00 alkaen Jyväskylän Paviljongissa osoitteessa Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä.

1. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialista, yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, kokouskutsu, yhtiön vuosikertomus vuodelta 2022, mikä sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- & ohjausjärjestelmästä ja toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 sekä yhtiökokouksessa 2020 vahvistettu palkitsemispolitiikka ovat olleet saatavilla Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on ollut nähtävillä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com 9.5.2023 alkaen.

2. Ohjeita kokoukseen osallistujille

2.1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen oli osakkeenomistajalla, joka oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet oli merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, oli rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi 5.4.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka halusi osallistua yhtiökokoukseen, tuli ilmoittautua viimeistään 17.4.2023 klo 14.00, mihin mennessä ilmoittautumisen oli oltava perillä. Yhtiökokoukseen oli mahdollista ilmoittautua:

a) Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.keskisuomalainen.com. Sähköiseen ilmoittautumiseen tarvittiin osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero, suomalainen henkilö- tai Y-tunnus sekä osakkeenomistajan vahva tunnistautuminen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tästä siirryt Euroclear Finlandin järjestelmään

 

b) Sähköpostin tai postin kautta. Sähköpostitse osoitteeseen  tai postin kautta osoitteessa Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tuli ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus. Osakkeenomistajien Keskisuomalainen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytettiin vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tuli kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2.2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla oli oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.4.2023. Osallistuminen edellytti lisäksi, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.4.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsottiin ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuttaneet oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotettiin pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tuli ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka halusi osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asiasta on ollut saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja sai osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen oli esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen oli muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi oli saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Mikäli osakkeenomistaja osallistui yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustivat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, oli ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydettiin toimittamaan postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen  ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tuli huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

4. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä oli suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla oli yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja oli voinut esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 19.4.2023 asti myös sähköpostitse osoitteeseen  tai postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä. Yhtiön johto olisi vastannut tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan oli kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuttaneet oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiöllä oli kokouskutsun päivänä 24.3.2023 yhteensä 5 446 811 A-sarjan osaketta, jotka tuottivat 5 446 811 ääntä ja 4 595 657 K-sarjan osaketta, jotka tuottivat 91 913 140 ääntä. Osakkeiden kokonaislukumäärä oli 10 042 468 kappaletta ja kokonaisäänimäärä oli 97 359 951 ääntä. Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeita.