1. Soveltaminen

Ellei toisin ole sovittu, näitä Keskisuomalainen Oyj:n (Mediakonserni Keskisuomalainen) myyntiehtoja sovelletaan Keskisuomalainen-konsernin tuotteiden ja palvelujen mediamyyntiin, kun mainostajayritys tai sen lukuun tilauksen välittänyt mediatoimisto, mainostoimisto tai muu mainostajan käyttämä palveluyritys (Mainostaja) ostaa näitä tuotteita ja palveluita Keskisuomalaisen valtakunnallisen palvelukanava Meksin tai alla lueteltujen konserni- tai osakkuusyhtiöiden kautta.

Näitä myyntiehtoja sovelletaan sekä yksittäiseen tuotteeseen tai palveluun että kampanjaan. Kampanjalla tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa on käytetty samaa mainosviestiä tai samoja mainosviestejä ja/tai kohderyhmää ja kampanjakokonaisuus on sovittu ennen kampanjan alkua.

Näitä myyntiehtoja ei kuitenkaan sovelleta Mediakonserni Keskisuomalaisen yhteistyökumppanimedioiden ns. kolmannen osapuolen palveluihin eikä Kärkimedia-mainontaan.

Tuotteiden ja palvelujen varaamisen tai toimittamisen aikatauluissa, hinnoittelussa ja alennuksissa voi olla mediakohtaisia eroja, joista ilmoitetaan mediakohtaisesti.

Mikäli näiden ehtojen ja mediakohtaisten erityisehtojen kesken on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti mediakohtaisia erityisehtoja. Mikäli tilausvahvistuksen ja Mainostaja kohtaisen sopimuksen ja näiden ehtojen tai mediakohtaisten erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijassa Mainostaja kohtaista sopimusta tai tilausvahvistusta (jos molemmat, myöhemmin tehtyä asiakirjaa), toissijaisesti mediakohtaisia erityisehtoja ja viimeiseksi näitä yleisiä myyntiehtoja.

Keskisuomalaisen konserni- ja osakkuusyhtiöt, joiden kautta tapahtuvaan myyntiin näitä myyntiehtoja sovelletaan ovat:

 • ESA Digital Oy
 • ESV-Paikallismediat Oy, voimassa 1.1.2020 alkaen
 • Etelä Suomen Media Oy
 • Kaakon Viestintä Oy, voimassa 1.1.2020 alkaen
 • Keski-Suomen Media Oy
 • Hämeen Media Oy
 • Neonmedia Oy 
 • Omnipress Oy
 • Savon Media Oy

Sopimuksen syntyminen ja voimassaolo

Sopimus tuotteesta tai palvelusta syntyy kun Mainostaja tilaa tuotteita tai palveluita ja Mainostaja on kirjallisesti tai suullisesti (esimerkiksi sähköpostitse) hyväksynyt saamansa tarjouksen tai kun Mediakonserni Keskisuomalainen on kirjallisesti tai suullisesti vahvistanut Mainostajan tekemän tilauksen.

Mikäli mainosaineiston on välittänyt mainos- tai mediatoimisto tai muu palveluyritys, vastaa kyseinen mainosaineiston välittäjä erikseen sovittujen ehtojen sekä näiden ehtojen noudattamisesta kaikilta osin kuin omista velvoitteistaan ml. vastuu mainosaineiston sisällöstä sekä vastuu maksusta täydellä luottotappiovastuulla. Kahden tai useamman Mainostajan yhteisen Mainosaineiston sisällöstä ja maksuista vastaa tilauksen tehnyt Mainostaja.

Mainostaja sitoutuu noudattamaan näitä myyntiehtoja sekä mediakohtaisia tai osapuolten kulloinkin sopimia erityisehtoja.

Kertaluonteinen ilmoitussopimus päättyy ilman irtisanomista palvelun tultua toteutetuksi.
Määräajaksi tehty sopimus on voimassa määräajan ja päättyy ilman irtisanomista määräajan viimeisenä päivänä. Vuosisopimus voidaan kuitenkin määräajasta huolimatta irtisanoa kumman tahansa osapuolen toimesta päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla kirjallisesti milloin tahansa sopimusaikana, jolloin lopullinen alennusprosentti määräytyy toteutuneen sopimuskertymän mukaan.

Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti, jolloin sopimus päättyy kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Mahdollinen alennusprosentti määräytyy toteutuneen kertymän mukaan.

2. Mediatilan varaaminen ja peruminen

Varaaminen

Mediakonserni Keskisuomalaisen kaikkiin medioihin voi tehdä tilavaraukset yhdellä kertaa joko omalle myynnin yhteyshenkilölle tai sähköpostitse lähimpään myyntipalveluun. Varaustilanne/saatavuus tulee aina varmistaa. Varaukset tulee vahvistaa tarjouksessa, myyntiehdoissa tai kyseistä mediaa koskevissa erillisissä ehdoissa mainittuun ajankohtaan mennessä huomioiden annetut aineisto-ohjeet. Erikoispaikkojen (mm. printin etusivu, takasivu, liitteet jne.) mahdolliset aikaisemmat varaamisen ajankohdat on huomioitava. Voimassa olevat aineisto-ohjeet, tekniset tiedot ja varaamisen ajankohdat ovat löydettävissä osoitteessa: https://www.meks.fi/aineisto-ohjeet

Mainos- ja mediatoimistojen tulee toimittaa kirjallinen tilavaraus myyntipalveluun ensimmäisen julkaisun varausaikataulun mukaisesti.

Peruutusehdot ja muutokset kampanjoihin

Mediakonserni Keskisuomalainen pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta siirtää tai peruuttaa kampanja, mainosnäyttö, mainosaika tai muu varaus erityisestä syystä. Erityisenä syynä Mediakonserni Keskisuomalaisen puolelta tapahtuvaan kampanjan/varauksen siirtämiseen tai peruuttamiseen voidaan pitää muun ohella Mediakonserni Keskisuomalaisen tai sen tytäryhtiön tuotteen lakkauttamista tai lehden ilmestymiskertojen vähentämistä. Tällaisista muutoksista ilmoitetaan Mainostajalle välittömästi sekä pyritään antamaan tilalle uusi vastaava mediatila, -aika tai mainosnäyttö.

Mainostajaa koskevat seuraavat peruutusehdot:
Mainostajan on tehtävä peruutus kirjallisesti myyntipalveluun tai myynnin yhteyshenkilölle.

Lehti-ilmoitus

 • Peruutusilmoitus on tehtävä viimeistään lehden kyseisen numeron varauspäivään mennessä. Mikäli peruutus tehdään varausaikataulujen rajoissa, ilmoitusmaksua ei veloiteta, jollei mainoksen valmistamista ole aloitettu Mediakonserni Keskisuomalaisessa. Mikäli peruttavan mainoksen valmistaminen on aloitettu, veloitetaan mainoksen valmistuksesta aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan.
 • Jos peruutus tehdään määräajan jälkeen tai mainosaineistoa ei toimiteta julkaistavaksi, veloitetaan varatun ilmoitustilan nettohinta sekä mahdolliset mainoksen valmistuksesta aiheutuneet kustannukset.

Verkkokampanjat, ulkomainonta ja bussinäytöt

Jos vahvistettu verkkokampanja perutaan eikä aineiston tekemistä ole aloitettu Mediakonserni Keskisuomalaisessa

 • 6-10 arkipäivää ennen kampanjan alkua, veloitetaan 25 % kampanjan nettohinnasta.
 • 4-5 arkipäivää ennen kampanjan alkua, veloitetaan 50 % kampanjan nettohinnasta.
 • 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua tai myöhemmin, veloitetaan 100 % kampanjan nettohinnasta.

Mikäli peruttavan mainosaineiston tekeminen on jo aloitettu Mediakonserni Keskisuomalaisessa, veloitetaan valmistuksesta aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan.

Jos vahvistettu digitaalisen ulkomainonnan tai bussinäyttöjen kampanja perutaan

 • Varausaikataulujen rajoissa, mainosmaksua ei veloiteta, ellei mainosaineiston tekemistä ole aloitettu Mediakonserni Keskisuomalaisessa. Mikäli mainosaineiston tekeminen on aloitettu, veloitetaan mainoksen valmistuksesta aiheutuneet kustannukset kokonaan.
 • Aineistoaikataulun umpeuduttua tai jos mainosaineistoa ei toimiteta julkaistavaksi, veloitetaan varatun mainostilan nettohinta sekä mahdolliset mainoksen valmistuksesta aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan.

Muu palvelutilaus

Jos muu palvelutilaus (mm. alihankkijan työ tai palvelu) perutaan

 • Mikäli perutun palvelun työ tai palvelun tuottaminen tai valmistus on alkanut Mediakonserni Keskisuomalaisessa, veloitetaan palvelun toteuttamisesta aiheutuneet kulut ja työkustannukset kokonaisuudessaan.

3. Mainoksen sijoittelu, Kilpailijoiden mainonta

Mainostaja ei voi vaikuttaa siihen, missä toimituksellisessa yhteydessä mainos näytetään tai esittää muita poikkeavia ehtoja mainoksen sijoittelulle. Kohdemedioissa voidaan näyttää samanaikaisesti Mainostajan ja Mainostajan kilpailijan kampanjoita.

Mainostajasuhteen luottamuksellisuuden sekä mainospaikkojen rajallisuuden vuoksi Mediakonserni Keskisuomalainen ei voi antaa ennakkotietoa kilpailijoiden kampanjoista. Mikäli päällekkäisiä kampanjoita esiintyy, niistä ei hyvitetä mitään.

4. Hinnat

Hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti media- tai palvelukohtaisesti. Hinnat on ilmoitettu verottomina. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sekä muut mahdolliseen julkaisutoimintaan, mediaan tai mainostuloihin liittyvät viranomaisten määräämät verot ja maksut.

Mediakonserni Keskisuomalainen pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnanmuutokset tulevat voimaan aikaisintaan 1 kk:den kuluttua hinnanmuutoksen ilmoituksesta. Hintojen korotukset koskevat myös jo tehtyjä varauksia, mikäli Mainostajan kanssa ei ole erikseen muuta kirjallisesti sovittu. Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien ja nämä korotukset koskevat myös jo tehtyjä varauksia, mukaan lukien erikseen tehdyt sopimukset. Mainostajalla on oikeus peruuttaa tehty varaus kustannuksitta 14 päivän kuluessa, kun hinnanmuutoksesta on ilmoitettu.

Jos Mainostajan varaama ilmoitus- tai mediatila on pienempi kuin julkaistavaksi toimitettu valmis tai valmistettava mainosaineisto vaatii, laskutetaan mediatilasta toteutuneen suuremman koon mukaisesti. Jos Mainostajan varaama ilmoitus- tai mediatila edellyttää pienempää kokoa kuin tilauksessa on mainittu, veloitetaan ilmoituksesta varatun tilan mukaisesti.

Valmistusmaksu ja lisäpalvelut

Mediatilan maksun lisäksi veloitetaan mainosaineiston valmistuksesta ja sen käyttöoikeuksista syntyneet kustannukset tai valmiina toimitettuun mainosaineistoon Mainostajan pyytämistä tehdyistä muutoksista kulloinkin voimassa olevan lisäpalveluhinnaston mukaisesti. Valmiin aineiston julkaisukelpoisuuden tarkistamisesta veloitamme tarkistusmaksun, joka on 5 €. Tarkistusmaksu on materiaalikohtainen.

Ilmoitusvalmistus printtiin € (alv 0%)
Hinnat alkaen 1.4.2023

aukeama

400

koko sivu

210

½ sivu

168

erikoismuodot

420

800–999

142

600–799

105

460–599

84

300–459

53

180–299

32

160–179

26

120–159

21

100–119

16

5–99

11

valmistusmaksu mm

0,16

Ilmoituksen valmistus käsikirjoituksen tai layoutin mukaan €/moduuli.

Minimiveloitus 10 € (99 pmm ja alle), maksimiveloitus 200 € / koko sivu ja sen kerrannaiset.

Puolivalmiin tai muokattavan aineiston maksu on puolet valmistusmaksusta.

Digi & DOOH

€ (alv 0 %)
(Hinnat alkaen 1.4.2023)

valmistusmaksu XS-paketti

42

valmistumaksu S-paketti

85

valmistusmaksu M-paketti

130

valmistusmaksu L-paketti

255

valmistusmaksu T-paketti

85

 

 

Radio  € (alv 0 %)
(Hinnat alkaen 1.4.2023)
radiomainostuontanto A valmistusmaksu 310
radiomainostuontanto B valmistusmaksu 231
radiomainostuontanto C valmistusmaksu 520
radiomainostuontanto D valmistusmaksu 1 360

 

5. Alennukset

Mediakonserni Keskisuomalainen voi myöntää ilmoitetusta hinnoista jäljempänä esitettyjä Mainostaja- tai tuotekohtaisia alennuksia. Eri alennukset ovat toisensa poissulkevia, jollei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Alennukset vahvistetaan mediakohtaisesti tarjouksessa, varattaessa tai varausvahvistuksella.

Alennukset koskevat Etelä-Suomen Media Oy, ESV-Paikallismediat Oy, Kaakon Viestintä Oy, Keski-Suomen Media Oy, Hämeen Media Oy, Savon Media Oy tai Esa Digital Oy:n sekä osakkuusyhtiön Neonmedia Oy:n omistamia medioita. Alennuksia ei myönnetä Keskisuomalainen-konsernin muiden yhtiöiden tuotteista tai palveluista tai ulkopuolisista ns. kolmannen osapuolen palveluista. Alennukset eivät koske Kärkimedia-ilmoittelua tai lukijailmoittelua eikä alennusta myönnetä esimerkiksi lisäpalveluveloituksista, tulospohjaisesta mainonnasta tai ohjelmallisesta ostamisesta.

Mikäli Mainostaja laiminlyö sopimuksen mukaiset velvoitteensa, pidättää Mediakonserni Keskisuomalainen itsellään oikeuden olla myöntämättä alennusta tai periä saatu alennus takaisin.

Hinnastossa esitetyistä hinnoista myönnettävien alennusten laskentajärjestys

Mediatilan bruttohinta
+ määräpaikkakorotus
– media- tai Mainostajakohtainen alennus
Nettohinta
+ lisäpalvelujen maksut
+ arvonlisävero ja muut mahdolliset viranomaismaksut
Verollinen nettohinta

Mainos- ja mediatoimistokorvaus
Mediakonserni Keskisuomalainen myöntää auktorisoimilleen tahoille niiden välittämästä ilmoittelusta 3-15 % mainos- ja mediatoimistoalennuksen. Alennus lasketaan alennusten laskemisjärjestyksen mukaisesti. Alennuksen edellytyksenä on, että toimisto vastaa Mainostajan mainosaineiston sisällöstä, hoitaa toimeksiannon Mediakonserni Keskisuomalaiseen kaikkien myyntiehtojen mukaisesti ja vastaa täydellä luottotappiovastuulla välittämistään ilmoituksista.

Volyymialennus
Volyymialennus määräytyy volyymialennustaulukon mukaisesti ja perustuu sopimusjakson netto-oston kokonaismäärään. Volyymialennus edellyttää erillisen kirjallisen palvelusopimuksen tekemistä. Volyymialennuksen kertymä ja alennustaulukko on Mainostajakohtainen, koskee vain sopimuksessa määriteltyä mainontaa, jollei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Volyymialennus myönnetään mainonnasta Mediakonserni Keskisuomalaisen omistamissa printtilehdissä ja niiden verkkosivustoilla, digitaalisesta ulkomainonnasta, bussinäytöistä sekä radiomainonnasta. Mahdollinen mainos- ja mediatoimistoalennus huomioidaan volyymisopimuksen sisällössä.

Volyymisopimusalennus sulkee pois kaikki muut alennukset lukuun ottamatta erikseen sovittavaa mainos- ja mediatoimistoalennusta.

Volyymialennussopimus ei koske mainos- eikä mediatoimistoja.

Yhteiskunnallinen mainonta ja vaalimainonta
Mediakonserni Keskisuomalainen myöntää yhteiskunnallisesta mainonnasta 35 % alennuksen.

Yhteiskunnalliseksi mainonnaksi katsotaan mm. viestintä, jolla halutaan vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun, asenteisiin, tiedottaa riskeistä eikä tavoittele taloudellista hyötyä.

Alennus ei koske yhteiskunnallisen tahon liiketoiminnan edistämiseen, rekrytointiin tmv. liittyvää mainostamista.

Vaalimainonnasta myönnetään 35 % alennus, jonka myöntämisen edellytyksenä on Vaalirahoituslain sekä Mediakonserni Keskisuomalaisen vaalimainonnan ehtojen mukainen sisältö.

Yhteiskunnallinen tai vaalimainonta ei voi sisältää muiden tahojen logoja tai muita vastaavia tietoja. Mainos- ja mediatoimistoalennus huomioidaan.

Kampanja-alennukset
ovat mediakohtaisia, niitä koskevat erilliset kampanjaehdot ja ne myönnetään hinnaston hinnasta.

Toistoalennus
voidaan myöntää vain lehti-ilmoituksista ja alennusehdot ovat lehtikohtaisia. Toistoalennus edellyttää saman mainoksen (materiaalin) julkaisua muuttumattomana lehtikohtaisen toistoajan kuluessa. Kaikki toistoilmoitukset tulee varata ensimmäisen ilmoitusvarauksen yhteydessä.

Sarja-alennus
voidaan myöntää vain lehti-ilmoituksista ja alennusehdot ovat lehtikohtaisia.
Vaihtoilmoitusalennus
voidaan myöntää vain lehti-ilmoituksista vaihtoilmoituksia välittäville Sanomalehtien Liiton jäsenlehdelle voimassa olevien sopimusten mukaisesti.

Poikkeukset
Mediakonserni Keskisuomalaisen medioilla voi olla media-, tuote- tai osastokohtaisia erillisehtoja koskien yllä mainittuja alennuksia. Lisäksi ns. Kuluttajailmoitus- tai järjestöpalstoilla on voimassa erilliset lehtikohtaiset alennusehdot.

 

6. Mainosaineiston toimitus

Mainosaineistot on toimitettava mediakohtaisesti ilmoitettujen aineistoaikataulujen ja aineisto ohjeiden puitteissa. Valmistettavalle tai valmiille aineistolle voi olla erilaiset toimitusajat.

Lehti-ilmoitus

Mainosaineisto on toimitettava lehtikohtaiseen viimeiseen ajankohtaan mennessä.
Varauksen yhteydessä Mainostajalle toimitetaan tilausvahvistus tai annetaan muulla tavalla tiedoksi materiaalin koko tai muut vaatimukset, materiaalinumero sekä mainosaineiston toimitusaika- ja osoite.

Aineistoa toimitettaessa on saatteessa tai sähköpostin aihekentässä mainittava
• Mainostajan nimi
• Annettu materiaalinumero
• Media
• Julkaisuajankohta

Verkkokampanja

Aineistot on toimitettava viimeistään kolme (3) arkipäivää ja erikoisratkaisut viisi (5) arkipäivää ennen kampanjan alkua mediakohtaisten aineisto-ohjeiden mukaisesti.

Verkkokampanjan valmistettava mainosaineisto 3-5 arkipäivää ennen kampanjan alkua.
Kaikkien mainosaineistojen ja mahdollisten seurantapikseleiden tulee olla HTTPS-yhteensopivia.

Natiivimainonta

Natiivimainosten ja -artikkeleiden aineisto on toimitettava viimeistään 4 arkipäivää ennen kampanjan alkua. Natiiviartikkeleissa on sallittua käyttää vain no follow -linkkejä. Natiiviartikkelista lähetetään nähtäväksi esikatseluversio, jota on mahdollista muokata enintään 2 kertaa.

Saatteesta tulee ilmetä seuraavat tiedot

 • Mainostajan ja kampanjan nimi
 • Mainostajan yhteystiedot
 • Julkaisuajankohta
 • Näyttöjen määrä (verkkokampanja)
 • Kohdemedia (mikä palvelu / mikä mainospaikka/mainosratkaisu)
 • Kampanjan www-osoite, johon mainoksen tulee klikatessa ohjata (verkkokampanja)
 • Materiaalin toimittajan yhteystiedot / yritys / yhteyshenkilö

Mainokset sijoitetaan paikoilleen kampanjan ensimmäisenä päivänä kello 10.00 mennessä.
Mediakonserni Keskisuomalainen ei takaa kampanjan alkavan haluttuna ajankohtana, jos mainosaineistoa ei toimiteta ohjeiden mukaisesti tehtynä, se myöhästyy, on teknisesti toimimaton tai sisällöllisesti arveluttava.

Verkkoaineiston vaihtaminen
Kampanjaa varattaessa on ilmoitettava, montako mainosta kampanjaan tulee ja miten niitä halutaan vaihdettavan. Kampanja-aikana aineiston voi halutessaan vaihtaa kerran per mainospaikka per kampanja-aika. Vaihdettavan mainosaineiston toimitus on aineistoaikataulun mukainen. Useammasta mainoksen vaihdosta laskutamme tuntiveloituksen mukaisesti, samoin kuin yllättävistä kampanjan aikana tapahtuvista vaihdoista. Veloitus minimissään 40 euroa (+alv 24%).

Mainosaineiston myöhästyminen
Jos lehti- tai verkkomainosaineistoa ei ole toimitettu määräaikaan mennessä oikeassa muodossa tai se on vahingoittunut, toimimaton tai sisältö ei ole julkaisuvaatimusten mukainen, Mediakonserni Keskisuomalainen ei takaa, että mainos voidaan julkaista haluttuna ajankohtana. Jos verkon mainosaineisto toimitetaan myöhässä, voi myöhästyminen tai toimimattomuus aiheuttaa sen, ettei kampanja voi alkaa haluttuna ajankohtana ja kampanjasta ei saada kerättyä kampanjaraporttia. Mainosaineiston myöhästyessä vähennetään kampanjan näyttöjä myöhästymisen suhteessa. Näyttöjen väheneminen ei oikeuta hinnanalennukseen.

Verkkokampanjoiden todennus ja näyttötakuu
Kampanjat todennetaan Mediakonserni Keskisuomalaisen mainonnan hallintajärjestelmällä. Mikäli kampanja alittaa 95 % ostetusta näyttömäärästä, kampanjaa voidaan jatkaa kunnes näytöt täyttyvät tai puuttuvat näytöt hyvitetään Mainostajan seuraavassa kampanjassa mainosnäyttöinä.

Mikäli mainosnäytöt jäävät kampanjan loputtua tavoitteesta korkeintaan viisi (5) prosenttia, ei mainosnäyttöjä korvata. Mikäli Mainostajan mainosaineisto on toimitettu myöhässä, Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa näyttötakuun toteutumisesta.

Digitaalinen ulkomainonta ja bussinäytöt

Lue lisää: meks.fi/digitaalinen-ulkomainonta

Valmiin mainosaineiston toimitus viimeistään kampanjan alkua edeltävänä arkipäivänä
klo 12 mennessä.

Mainosaineistoa toimitettaessa on saatteessa tai sähköpostin aihekentässä mainittava:
• Mainostajan nimi
• Annettu materiaalinumero
• Media
• Julkaisuajankohta

Muu palvelutilaus (mm. alihankkijan työ tai palvelu)

Varauksen yhteydessä Mainostajalle toimitetaan tilausvahvistus tai annetaan muulla tavalla tiedoksi materiaalin koko tai muut vaatimukset, materiaalinumero sekä mainosaineiston toimitusaika- ja osoite.

Mainosaineistoa toimitettaessa on saatteessa tai sähköpostin aihekentässä mainittava
• Mainostajan nimi
• Annettu materiaalinumero
• Tilattu palvelu tai media
• Toteutusajankohta

Mainosaineiston säilytys
Mediakonserni Keskisuomalainen ei ole velvollinen säilyttämään Mainostajan toimittamaa aineistoa julkaisun jälkeen, ellei mainosta ole määrätty sellaisenaan julkaistavaksi uudelleen tai toisin ole sovittu. Mediakonserni Keskisuomalaisessa valmistettuja aineistoja säilytetään vähintään kolmen kuukauden ajan.

7. Laskutus ja maksuehdot

Laskutus tapahtuu mainoksen julkaisuaikataulun mukaisesti viikoittain, ellei erikseen ole muuta sovittu. Laskua koskeva huomautus on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä.

Mediakonserni Keskisuomalainen edellyttää yritysasiakkailta aina Y-tunnusta tai vastaavaa virallista tunnistetta, mikäli mediaosto halutaan maksaa laskulla. Laskutettaessa Mainostajan luottotiedot tarkistetaan ennen julkaisua ja Mainostajan maksuhäiriö voi aiheuttaa mainoksen julkaisematta jättämisen ilman oikeutta hyvitykseen.

Maksuehto on 10 pv netto.

Maksuhäiriömerkinnän tai muun vastaavan syyn vuoksi Mediakonserni Keskisuomalainen voi kuitenkin edellyttää maksua ennen mainonnan julkaisua tai toteutusta. Mainostaja voi tällöin maksaa mediaostonsa etukäteen pankkitilille tai maksun voi suorittaa mihin tahansa Mediakonserni Keskisuomalaisen Asiakaspalvelupisteeseen. Pankkiin maksettaessa maksun oltava erikseen sovitulla Mediakonserni Keskisuomalaisen tilillä näkyvissä ja tosite maksusta toimitettuna myyntipalveluun esim. sähköpostilla ko. mediavarauksen jättöaikojen sisällä.

Viivästyskorko on korkolain mukainen ja maksumuistutuksesta peritään muistutuskulut. Maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen siirretään maksamattomat laskut perintätoimiston hoidettavaksi.

Maksuvaihtoehdot

Verkkolasku yritykselle
Mainostaja toimittaa varauksen yhteydessä erikseen tiedot operaattoristaan ja verkkolaskuosoitteestaan (OVT-tunnus / IBAN-tunnus).

Lasku sähköpostiin
Sähköpostilaskua varten Mainostaja toimittaa varauksen yhteydessä erikseen tiedot sähköpostiosoitteesta, johon lasku lähetetään PDF-muodossa viestin liitteenä.
Mainostaja vastaa oman sähköpostilaatikkonsa toiminnasta, esim. ettei lasku tule estetyksi tai ohjaudu roskapostikansioon.

Paperilasku postitse
Paperilaskun lähettämisestä veloitetaan käsittely- ja postituskulu, joka on yritykselle ja yhdistykselle 7,00 € (+alv) ja yksityishenkilölle 3,00 € (sis. alv).

Käteismaksu Mediakonserni Keskisuomalaisen Asiakaspalvelupisteessä
Mediakonserni Keskisuomalainen voi edellyttää Asiakkaalta käteismaksua ennen mainonnan julkaisua tai toteutusta esim. maksuhäiriötilanteissa.

Mediakonserni Keskisuomalaisen Maksun saajat ja Tilinumerot yhtiöittäin löydät täältä

8. Vastuu virheistä ja reklamaatiot

Kaikki hyväksytyt mainokset pyritään julkaisemaan sovitun aikataulun mukaisesti. Mikäli mainos ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (force majeure –syyt esim. lakko, tekninen syy, alihankkijan viivästys) tai Mainostajasta johtuvasta syystä voida julkaista, Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Sähköinen palvelu voidaan ottaa tilapäisesti pois käytöstä huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn takia. Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa käyttökatkosten aiheuttamista vahingoista.

Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa mainoksen sisältöön tai ulkoasuun tulleesta virheestä, joka johtuu esimerkiksi puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelimitse annetuista tiedoista.

Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa virheestä, joka ilmenee Mainostajalle toimitetusta vedoksesta, jos Mainostaja on hyväksynyt vedoksen sitä korjaamatta tai jättänyt kommentoimatta vedosta määräaikaan mennessä. Mediakonserni Keskisuomalainen ei anna hyvitystä lehti-ilmoituksen vähäisestä paino-, palautus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen ymmärtämistä eikä vähennä sen mainosarvoa.

Mediakonserni Keskisuomalainen ei missään olosuhteissa vastaa Mainostajalle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu mainostilasta tai palvelusta maksetun määrän palauttamiseen Mainostajalle.

Reklamaatio virheellisestä julkaisusta on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa mainoksen julkaisemisesta lehdessä tai sähköisen kampanjan päättymisestä. Reklamaatio laskutusvirheestä on tehtävä viimeistään kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä.

Vastuu lähetysvirheistä radiomainonnassa sekä näyttövirheistä ulko- tai bussimainonnassa
Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa mahdollisesta lähetysvirheestä radiomainonnassa sekä näyttövirheestä ulko- tai bussimainonnassa. mikäli Mainostajan esitysohjeet ovat olleet puutteellisia tai epäselviä tai niitä ei ole toimitettu ajoissa.

Mediakonserni Keskisuomalaisen vastuu lähetysvirheistä rajoittuu kaikissa vastaavan uuden mediatilan arjoamiseen tai mediatilan veloitusta vastaavaan määrään.

Lähetystä tai julkaisua koskevat reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti kahdeksan (8) päivän kuluessa mainoksen esittämisestä tai tarkoitetusta esityspäivästä lukien.

Mediakonserni Keskisuomalainen varaa oikeuden vaaratiedotteen välittämiseen kanavilla kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos vaaratiedote välitetään mainokselle varattuna aikana ja mainos jää tästä syystä esittämättä, Mediakonserni Keskisuomalainen ei ole velvollinen korvaamaan mainoksen esitystä.

Mediakonserni Keskisuomalaisella on oikeus sijoittaa mainos normaalin käytännön mukaisesti mediaympäristöön riippumatta toimituksellisesta sisällöstä tai muiden Mainostajien julkaisuista.

 

9. Oikeus käyttää mainontaa ja kampanjan tuloksia

Ellei Mainostaja ole kirjallisesti toisin ilmoittanut viimeistään toimittaessaan mainosaineistoa on Mediakonserni Keskisuomalaisella oikeus siirtää mainos tallennusalustalle ja käyttää sitä esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa, sekä omilla internet- ja extranet-sivuillaan. Mediakonserni Keskisuomalaisella ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää mainosta kaupallisiin tarkoituksiin muissa viestimissä. Kampanjan tuloksia ei voida käyttää Mediakonserni Keskisuomalaisen markkinointitarkoituksiin, ellei Mainostajan kanssa ole siitä erikseen sovittu. Kampanjan tuloksia voidaan kuitenkin käyttää Mediakonserni Keskisuomalaisen sisäisiin koulutustarkoituksiin, ellei mainostaja ole viimeistään toimittaessaan mainosaineistoa sitä erikseen kieltänyt.

10. Vastuu mainoksen sisällöstä ja käyttöoikeuksista

Mainostaja vastaa siitä, että mainosaineisto (mukaan lukien lehtien liitteet sekä sisään pistetyt tai jakelun erikseen jakamat liitteet) on annettujen ohjeiden, lain ja hyvän tavan mukaista. Mediakonserni Keskisuomalaisella on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainoksen esittämisestä, jos mainos ei noudata voimassaolevia lakeja, viranomaisten ja mainonnan itsesääntelyelinten määräyksiä tai se on hyvän tavan vastainen.

Mainostaja vastaa siitä, ettei mainosaineiston esittäminen loukkaa kenenkään yksityisyyden suojaa, tekijän-, teollis- tai muita suojattua oikeuksia. Mainostajalla on vastuu oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Vastuu kaikista kolmannelle osapuolelle tekijän-, patentti-, ja muiden immateriaali- sekä muiden oikeuksien loukkaamisesta tai puuttumisesta aiheutuvista vahingoista tai niihin perustuvista muista vaatimuksista kuuluu Mainostajalle.

Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat yllä mainittujen ehtojen rikkomisesta.

Mediakonserni Keskisuomalaisella on omistusoikeus sekä tekijän- ja muut immateriaalioikeudet Mediaan ja sen osiin (ml. tietokannat ja tietokoneohjelmat) eikä Mainostajalle ei synny näihin mitään oikeuksia.

Mediakonserni Keskisuomalaisella on omistusoikeus sekä tekijän- ja muut immateriaalioikeudet Mainostajaa varten valmistamaansa mainosaineistoon eikä Mainostaja ole oikeutettu käyttämään sitä muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen ilman Mediakonserni Keskisuomalaisen lupaa.

11. Tietosuoja ja kohdennettu verkkomainonta

Mainostaja ja Mediakonserni Keskisuomalainen sitoutuvat noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevaa EU:n ja kansallista lainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR (General Data Protection Regulation).

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttö edellyttää, että Mediakonserni Keskisuomalainen on antanut etukäteisen suostumuksen tietojen keräämiseen Mediakonserni Keskisuomalaisen verkkosivuilta. Ilman etukäteistä suostumusta Mainostaja saa käyttää evästeitä yksinomaan kampanjan tulosten (mainosnäytöt, tavoittavuus ja konversio) mittaamiseen.

Mikäli kampanja kohdennetaan kävijän verkkokäyttäytymisen perusteella, tulee Mainostajan noudattaa Interactive Advertising Bureaun (IAB) European Transparency and Consent Framework –periaatteita sekä toteuttaa (tai edellyttää, että sen käyttämät kumppanit toteuttavat) tarpeelliset tekniset ja muut toimenpiteet periaatteiden noudattamiseksi.

Mainostaja vastaa käyttämistään järjestelmistä sekä edustajiensa ja alihankkijoidensa toimista kuin omistaan. Mainostajan tulee huolehtia siitä, että sen yhteistyötahot ovat tietoisia näissä ehdoissa mainituista rajoituksista ja noudattavat niitä.

Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, tässä kappaleessa jäljempänä kuvattuja sovelletaan kaikkiin Mediakonserni Keskisuomalaisen ja Mainostajan välisiin sopimuksiin siltä osin kuin niihin liittyy henkilötietojen käsittelyä Mediakonserni Keskisuomalaisen toimesta rekisterinpitäjänä toimivan Mainostajan puolesta ja lukuun, tai henkilötietojen käsittelyä Mainostajan toimesta rekisterinpitäjänä toimivan Mediakonserni Keskisuomalaisen puolesta ja lukuun. Rekisterinpitäjä on osapuoli, joka määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Käsittelijä on osapuoli, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Yhteistyön luonteesta riippuen osapuoli voi samanaikaisesti olla joidenkin tietojen osalta rekisterinpitäjä ja joidenkin tietojen osalta käsittelijä.

Henkilötietojen käsittelyn kohde, luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät kuvataan osapuolten välisessä sopimuksessa tai ennen tietojen käsittelyn aloittamista annetussa rekisterinpitäjän kirjallisessa ohjeistuksessa. Mikäli muutoin ei sovita, digimainonnan osalta käsittelyn tarkoitus on Mainostajan mainoskampanjan kohdentaminen ja chatbotin osalta käsittelyn tarkoitus on liidien välittäminen Mainostajalle. Käsittelyn kesto rajoittuu sovitun kampanjan kannalta tarpeelliseen säilytysaikaan. Siltä osin kuin kohdentamiseen käytettävät tietoryhmät koostuvat Mainostajan verkkosivustojen käyttöön liittyvistä tiedoista tai muista Mainostajan henkilötiedoista taikka chatbotin kautta kerätään liidejä nimenomaisesti Mainostajalle, toimii Mainostaja rekisterinpitäjänä. Rekisteröityjen ryhmiä ovat tällöin Mainostajan verkkosivustojen käyttäjät, asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. Mediakonserni Keskisuomalainen toimii rekisterinpitäjänä siltä osin, kun kyse on Mediakonserni Keskisuomalaisen verkkosivustojen käyttöön liittyvistä tiedoista tai muista sen henkilötiedoista, mukaan lukien niiden perusteella muodostetut mainonnan kohderyhmät. Rekisteröityjen ryhmän muodostavat tällöin Mediakonserni Keskisuomalaisen verkkosivustojen käyttäjät, asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että sillä on tietosuojasäännösten mukainen käsittelyperuste ko. keräämilleen henkilötiedoille ja oikeus siirtää niitä käsittelijälle käsiteltäväksi. Rekisterinpitäjä vastaa lisäksi siitä, että se noudattaa rekisterinpitäjälle tietosuojasäännöksissä asetettuja velvollisuuksia ja rekisterinpitäjän käsittelijälle antamat kirjalliset ohjeistukset ovat tietosuojasäännösten mukaisia.

Siltä osin kuin Mediakonserni Keskisuomalainen toimii henkilötietojen käsittelijänä Mainostajan henkilötietojen osalta tai kun Mainostaja toimii henkilötietojen käsittelijänä Mediakonserni Keskisuomalaisen henkilötietojen osalta ne sitoutuvat osaltaan:

 • käsittelemään rekisteröityjen henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisessä sopimuksessa määriteltyä tarkoitusta varten sekä kulloinkin voimassa olevien tietosuojasäännösten mukaisesti;
 • käsittelemään rekisteröityjen henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän antamien, tietosuojasäännöksiin perustuvien kirjallisten ohjeiden mukaisesti (jollei muuta sovita, nämä ehdot muodostavat käsittelijälle annetut kirjalliset ohjeet);
 • ilmoittamaan rekisterinpitäjälle, jos se katsoo, että rekisterinpitäjän kirjallinen ohjeistus rikkoo tietosuojasäännöksiä;
 • varmistamaan, että henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo asianmukainen salassapitovelvollisuus;
 • huolehtimaan henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta omien käytäntöjensä ja osapuolten välisen sopimuksen vaatimusten mukaisesti varmistaakseen henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden;
 • auttamaan rekisterinpitäjää täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat tietosuojasäännöksissä säädettyjen rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä;
 • auttamaan kohtuullisin toimenpitein rekisterinpitäjää varmistamaan, että tietosuojasäännöksissä säädettyjä rekisterinpitäjän velvollisuuksia noudatetaan;
 • poistamaan käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot paitsi jos ja siinä määrin kuin sovellettavassa pakottavassa Euroopan unionin tai kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot;
 • ilmoittamaan rekisterinpitäjälle saatuaan tiedon henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta;
 • saattamaan rekisterinpitäjän saataville tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuojasäännöksissä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten; sekä
 • sallimaan rekisterinpitäjän tai sen valtuuttaman auditoijan suorittamat tarkastukset ja osallistumaan niihin.

Rekisterinpitäjä antaa käsittelijälle yleisen ennakkoluvan käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia. Käsittelijä vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Rekisterinpitäjällä on oikeus vastustaa tietyn alihankkijan käyttämistä, jolloin käsittelijä pyrkii käyttämään kaupallisesti kohtuullisia toimenpiteitä korvatakseen alihankkijan toisella. Jos em. muutosta ei voida toteuttaa, osapuolilla on oikeus päättää yhteistyö ilman korvausvelvollisuutta. Sopimuksen päättäminen ei vapauta Mainostajaa maksuvelvollisuudesta ennen päättämistä toteutettujen toimenpiteiden osalta.

Mikäli Mainostaja rikkoo tässä mainittuja ehtoja, Mediakonserni Keskisuomalaisella on oikeus keskeyttää Mainostajan kampanjat (ml. kampanja, jonka yhteydessä näitä ehtoja on rikottu sekä kaikki muut Mainostajan kampanjat missä tahansa Mediakonserni Keskisuomalaisen palveluissa) välittömin vaikutuksin sekä päättää kaikki Mainostajan ja Mediakonserni Keskisuomalaisen väliset sopimukset ilman korvausvelvollisuutta.

Kumpikin osapuoli vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneista välittömistä vahingoista (ml. viranomaisten määräämät hallinnolliset sakot, rekisteröidyille maksetut vahingonkorvaukset sekä kohtuulliset asianajokulut), jotka johtuvat välittömästi siitä, että ko. osapuoli on käsitellyt henkilötietoja vastoin näitä ehtoja tai tietosuojasäännöksissä asetettuja velvollisuuksia. Kumpikaan osapuoli ei vastaa menetetystä liikevoitosta tai muista välillisistä vahingoista.

Mainostaja sitoutuu kampanjan päättyessä poistamaan mahdolliset retargetointi-kampanjassa käytetyt mainostagit, jotka viittaavat Mediakonserni Keskisuomalaisen sivustoille.

12. Mainontaa koskeva lainsäädäntö ja ohjeet

Mediakonserni Keskisuomalainen noudattaa ja soveltaa mainontaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä. Mediakonserni Keskisuomalainen on sitoutunut Julkisen sanan ja mainonnan eettisen neuvoston ohjeisiin.

13. Tapahtumia koskevat erityisehdot

Mediakonserni Keskisuomalaisen toteuttamaan tapahtumaan osallistumista tai muuta yhteistyökumppanuutta koskeva sopimus syntyy, kun Mainostaja on kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) tai suullisesti hyväksynyt saamansa tarjouksen tai kun osapuolet ovat solmineet yhteistyösopimuksen tapahtumaan tai tapahtumiin liittyen. Sopimus syntyy myös, kun Mainostaja ostaa tapahtumalippuja Mediakonserni Keskisuomalaiselta.

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, maksu tapahtumaan liittyen laskutetaan yhdessä erässä ennen kutakin sovittua tapahtumaa. Lasku erääntyy maksettavaksi kymmenen (10) vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä, pois lukien tapahtumaliput, jotka voidaan veloittaa kokonaisuudessaan ostohetkellä.

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu tai Mediakonserni Keskisuomalaisen ehdoista muuta johdu, Mainostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tapahtumaa koskeva sopimusta, eikä Mediakonserni Keskisuomalainen palauta tapahtumasta, näkyvyydestä tai tapahtumalipusta suoritettua maksua.

Mediakonserni Keskisuomalaisella on oikeus korvauksetta, valintansa mukaan, peruuttaa tapahtuma tai siirtää tapahtuma toiseen ajankohtaan, ilmoittamalla siitä Mainostajalle, mikäli tapahtuman järjestäminen estyy olosuhteiden olennaisen muuttumisen, viranomaisohjeen tai Mediakonserni Keskisuomalaista tai sen sopijakumppania kohdanneen ylivoimaisen esteen johdosta taikka sen johdosta, että Mediakonserni Keskisuomalaisen tapahtuman järjestämisen kannalta merkittävä sopijakumppani on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Mikäli tapahtuma peruutetaan kokonaan, osapuolet palauttavat saamansa suoritukset siltä osin kuin se on kohtuudella mahdollista. Mahdollisesta palautuksesta vähennetään Mainostajan ennen peruutusta saama mediatila ja muu näkyvyys.

Mainostaja sitoutuu yllä mainittujen ehtojen lisäksi noudattamaan erikseen sovittuja tai ilmoitettuja tapahtuma- tai tapahtumatyyppikohtaisia erityisehtoja. Erityisehdot määrittelevät tarkemmin tapahtuman operatiivista toteutusta, mm. ohjelmasisältöä, yhteistyökumppanin osastoa, tapahtuman markkinointia ja tapahtuman kohderyhmiä. Erityisehdot on kirjattu tapahtuman osallistumista koskevaan yhteistyösopimukseen tai toimitetaan erikseen yhteistyökumppanille.

14. Riitojen ratkaisu

Mediakonserni Keskisuomalaisen ja Mainostajan väliset riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Mediakonserni Keskisuomalaisen tai myyjänä toimineen tytäryhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

15. Luottamuksellisuus

Mediakonserni Keskisuomlainen ja Mainostaja sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa tiedot, jotka on luottamuksellisiksi merkitty tai on muuten sellaisiksi ymmärrettävä (mukaan lukien toiselta osapuolelta saamansa henkilötiedot).

Salassapitovelvollisuutta ei sovelleta sellaiseen tietoon, joka

 • on ollut osapuolen hallussa ennen saman tiedon saamista toiselta osapuolelta ja tähän tietoon ei kohdistu salassapitovelvollisuutta.
 • on ollut yleisesti saatavilla tai julkista, ellei tieto ole tullut julkiseksi näiden ehtojen rikkomisen johdosta.
 • tieto on saatu kolmannelta osapuolelta ja tähän tietoon ei kohdistu salassapitovelvollisuutta.
 • on itsenäisesti kehitetty käyttämättä toiselta osapuolelta vastaanotettuja materiaaleja tai tietoja
 • on luovutettava lain, asetuksen tai muun viranomais- tai oikeudellisen määräyksen perusteella.

Salassapitovelvoite on voimassa 2 vuotta sopimuksen päättymisestä.

16. Sopimuksen ja mainostilan siirto

Mediakonserni Keskisuomalainen voi siirtää sopimuksen oikeuksineen ja velvoitteineen Keskisuomalainen-konsernin sisällä toiselle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä yhtiölle, jolle sopimukseen liittyvä liiketoiminta siirtyy. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai varaamaansa mainostilaa kolmannelle osapuolelle ilman Mediakonserni Keskisuomalaisen etukäteistä kirjallista suostumusta.

17. Sopimuksen purkaminen

Sopimus voidaan purkaa, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tai jättää täyttämättä sopimuksen ehtoja, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa huomautuksen siitä saatuaan. Mediakonserni Keskisuomalaisella on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Mainostajan suoritus ei ole maksuehtojen tai sopimuksen mukainen eikä virhettä korjata kirjallisesta huomautuksesta huolimatta 14 vuorokauden kuluessa huomautuksen vastaanottamisesta tai Mainostaja asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai tulee maksukyvyttömäksi.

18. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 22.12.2020 ja korvaavat aikaisemmat Mediakonserni Keskisuomalaisen myyntiehdot. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Uusia ehtoja sovelletaan kaikkiin uudistettujen ehtojen julkaisemisen jälkeen sovittuihin sopimuksiin.
Mediakonserni Keskisuomalaisella on oikeus milloin tahansa muuttaa yleisiä käyttöehtoja, näitä myyntiehtoja, mediakohtaisia ehtoja ja käytäntöjä, hintoja sekä maksuperusteita.

Myyntipalvelujen yhteystiedot

MEKS – valtakunnallinen myynti
Meksistä voit ostaa kaikkia Mediakonserni Keskisuomalaisen tuotteita
www.meks.fi
Myyntipalvelu: , p. 0400 133 959

Digitaalinen ulkomainonta / MEKS
www.meks.fi

Etelä-Suomen alueen mediat
Lehtikohtainen myyntipalvelu
www.etelasuomenmedia.fi/lehdet
Myyntipalvelu: , p. 09 2730 0220

Kaakon alueen mediat
meks.fi/kaakko
Myyntipalvelu: , p. 05 2100 5000

Keski-Suomen alueen mediat
Myyntipalvelu:  p. 014 622 188

Päijät-Hämeen alueen mediat
Myyntipalvelu:  , p. 03 7575 710

Savon alueen mediat
Myyntipalvelu:  p. 017 303 600

Omnipress Oy
www.omnipress.fi/mediamyynti

Tutustu Mediakonserni Keskisuomalaisen tuotteisiin ja palveluihin täältä.